verkochtBaakmeerdijk
te Bergen (nh)

Losse grond (2 ha, 20 a, 60 ca) | Status: Verkocht | Oppervlakte totaal: 2 hectare, 20 are, 60 centiare | Soort grond: klei


Omschrijving

BAAKMEERDIJK - BERGEN NH

Klaver Agrarisch Vastgoed biedt nabij Bergen in Noord-Holland een perceel grasland aan. Het perceel is gelegen aan de Baakmeerdijk tegenover nummer 12. Dit perceel is geschikt voor het weiden en houden van vee of paarden en is aan twee zijden ontsloten op de openbare weg.

GRASLAND

Oppervlakte: 2ha. 20a. 60ca.

Grondsoort : leemarm en zwak lemig fijn zand en klei (bron: bodemkaart Nederland).

Ontsluiting: 2 uitritten naar de openbare weg, te weten Baakmeerdijk.

Verkaveling: 1 perceel.

Drainage: natuurlijke afwatering, greppelland.

OVERIGE INFORMATIE

Bestemmingsplan: agrarisch-landschapsbehoud (artikel 5), archeologisch waardevol gebied (regime II) (artikel 22), leiding-gas -1 (artikel 23), leiding-gas-2 (artikel 24), leiding-water (artikel 25), waterkering (artikel 27). Bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord, vastgesteld d.d. 7 juli 2011 door de raad van de gemeente Bergen NH, onherroepelijk. Datum van raadpleging 27 juli 2017 (bron: site gemeente Bergen NH).

Structuurvisie en Provinciale Milieuverordening: Structuurvisie Noord-Holland 2040 en Provinciale milieuverordening; grondgebied provincie Noord-Holland, fijnmazige waterberging, kleinschalige oplossingen voor duurzame energie, aardkundig waardevol gebied, strandwallen- en vlaktenlandschap, gebiedsgerichte aanpak bereikbaarheid, gebied voor gecombineerde landbouw, datum van raadpleging 9 februari 2018.

Erfdienstbaarheden: er zijn geen erfdienstbaarheden bekend.

Zakelijke rechten: opstalrecht nutsvoorzieningen t.b.v. Gasunie Transport Services BV en TAQA Onshore BV met kwalitatieve verbintenis bron: akte hyp4 7319/49 reeks Alkmaar). Tevens waterleiding zichtbaar op Klic kaart (geen zakelijk recht voor gevestigd). Klic kaart beschikbaar op aanvraag.

Technische aansluitingen: geen technische aansluitingen aanwezig.

Bijzonderheden:
- uit de perceelsregistratie van Mijn RVO blijken geen registratie gegevens. Datum van raadpleging: 26 juli 2017 (bron: site Mijn RVO).
- jachtrecht is mondeling verhuurd aan derden.

Betalingsrechten: niet aanwezig.

Vraagprijs: € 55.000 per hectare k.k.

Aanvaarding: in overleg.


Op de kaart

Neem contact op