verkochtOoster Boekelweg
te De Weere

Losse grond (9 ha, 31 a, 77 ca) | Status: Verkocht | Oppervlakte totaal: 9 hectare, 31 are, 77 centiare | Soort grond: zavel


Omschrijving

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING - OOSTER BOEKELWEG TE DE WEERE

Sluitingsdatum: vrijdag 28 september 2018 om 16.00 uur. Vraag de stukken aan via onze site.

Klaver Agrarisch Vastgoed biedt twee percelen cultuurgrond van respectievelijk ruim 7,2 hectare en ruim 2 hectare aan gelegen aan de Ooster Boekelweg te De Weere.

U kunt inschrijven op:
- Kavel 1, groot 7ha. 21a. 97ca. en/of
- Kavel 2, groot 2ha. 09a. 80ca. en/of
- De combinatie van kavel 1 en 2, totaal groot 9ha. 31a. 77ca. (het is toegestaan om zowel op kavel 1, op kavel 2, als op de combinatie kavel 1 en 2 samen in te schrijven).

KAVEL 1 CULTUURGROND

Oppervlakte: 7ha. 21a. 97ca.

Kadastraal bekend: Noorder-Koggenland, sectie U, nummers 86, 536 en 538.

Grondsoort: kalkrijke leek-woudeerdgronden; zavel, profielverloop 5 (bron: NVM Geografisch Informatiesysteem).

Kwaliteit: goed.

Teeltplan: 2009 – 2017 grasland, 2018 tulpen, blijvend grasland (bron: website Boer&Bunder).

Ontsluiting: 2 dammen naar de Ooster Boekelweg.

Verkaveling: 2 percelen.

Ontwatering: geen drainage waargenomen.

Lasten: gebruikelijke lasten HHNK, ruilverkaveling eindjaar 2039, € 303,09 per jaar.

KAVEL 2 CULTUURGROND

Oppervlakte: 2ha. 09a. 80ca.

Kadastraal bekend: Opmeer, sectie W, nummer 394.

Grondsoort: kalkrijke leek-woudeerdgronden; zavel, profielverloop 5 (bron: NVM Geografisch Informatiesysteem).

Kwaliteit: goed.

Teeltplan: 2009 – 2017 grasland, 2018 tulpen, blijvend grasland (bron: website Boer&Bunder).

Ontsluiting: 1 dam naar de Ooster Boekelweg.

Verkaveling: 1 perceel.

Ontwatering: geen drainage waargenomen.

Lasten: gebruikelijke lasten HHNK, ruilverkaveling eindjaar 2039, € 86,10 per jaar.

OVERIGE INFORMATIE

Bestemmingsplan kavel 1: agrarisch (artikel 3), waarde – archeologie 3 (artikel 48). Bestemmingsplan Buitengebied, vastgesteld d.d. 22 februari 2018 door de raad van de gemeente Medemblik, datum van raadpleging 25 juli 2018 (bron: Ruimtelijke Plannen).

Bestemmingsplan kavel 2: agrarisch (artikel 3), waarde – aardkundig (artikel 30), waarde – archeologie 3 (artikel 33), waarde – archeologie 4 (artikel 34), overige zone – weidevogelleefgebied (artikel 41.2), milieuzone – stiltegebied (artikel 41.3), vrijwaringszone – straalpad (artikel 41.6). Bestemmingsplan Landelijk Gebied Opmeer 2014, vastgesteld d.d. 5 november 2015 2007 door de raad van de gemeente Opmeer, datum van raadpleging 25 juli 2018 (bron: Ruimtelijke Plannen).

Structuurvisie en Provinciale Milieuverordening: structuurvisie Noord-Holland 2040 en Provinciale milieuverordening; grondgebied provincie Noord-Holland, fijnmazige waterberging, kleinschalige oplossingen voor aardkundig waardevol gebied, oude zeekleilandschap, weidevogelleefgebied, gebied voor grootschalige landbouw, stiltegebied, datum van raadpleging 25 juli 2018.

Erfdienstbaarheden: niet bekend.

Zakelijke rechten: niet van toepassing.

Technische aansluitingen: niet aanwezig.

Bijzonderheden: de kadastrale percelen Noorder-Koggenland, sectie U, nummers 86 en 538 zijn belast met een beding met een kwalitatieve werking, inhoudende dat men zich jegens de gemeente verbindt om te dulden dat de gemeente de betreffende sloot kan gebruiken als doorgaande vaarroute, zonder enige beperkingen (bron: akte hyp4 53008/154 d.d. 30 augustus 2007).

Oplevering: ingezaaid als grasland na oogst 2018.

Betalingsrechten: niet aanwezig.

Aanvaarding: 4 januari 2019.

INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN

2 percelen cultuurgrond gelegen aan de Ooster Boekelweg ongenummerd te De Weere, kadastraal bekend gemeente Noorder-Koggenland, sectie U, nummers 86, 536 en 538, groot 7ha. 21a. 97ca. en kadastraal bekend gemeente Opmeer, sectie W, nummer 394, groot 2ha. 09a. 80ca.

1. De sluitingsdatum van de inschrijving is vrijdag 28 september 2018 om 16:00 uur. Inschrijvingsbiljetten die na deze datum en tijd op het kantoor van Klaver Agrarisch Vastgoed B.V., Trambaan 12 te 1733 AX Nieuwe Niedorp binnen komen zijn ongeldig. Het openen van de biljetten geschiedt niet openbaar.

2. Een aanbod komt tot stand door ontvangst van het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier op het adres van de verkopende makelaar: Klaver Agrarisch Vastgoed B.V., Trambaan 12 te 1733 AX Nieuwe Niedorp, o.v.v. inschrijving Ooster Boekelweg, voor sluitingsdatum en –tijd. Bedragen worden uitgedrukt in euro’s, als absoluut getal vermeld en niet gerelateerd aan een andere aanbod. Het aanbod dient onvoorwaardelijk en onherroepelijk te zijn.

Het inschrijfformulier dient vergezeld te zijn van:
- een recente, originele verklaring van gegoedheid afgegeven door een in Nederland gevestigde bankinstelling;
- indien de bieder een natuurlijk persoon is: een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart);
- indien de bieder een rechtspersoon is: een kopie van een zo recent mogelijk uittreksel van de Kamer van Koophandel, met een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) van alle personen die namens de rechtspersoon (bevoegd) ondertekenen.

Een aanbod dat strijdig is met dit artikel is ongeldig.

3. Aansprakelijkheid van de bieder
Met het inzenden/inleveren van een rechtsgeldig inschrijfformulier, oftewel met het doen van een bod, onderwerpt de bieder zich aan de bepalingen van verkoop zoals omschreven in deze brochure en bijbehorende ontwerp koopovereenkomst d.d. 31 juli 2018 zoals opgesteld door de verkopend makelaar en door de bieder bij het inschrijfformulier ontvangen.

De bieder is alsdan onvoorwaardelijk en onherroepelijk aan zijn bod gehouden en blijft dat, ook al is het niet het hoogste bod, totdat:
- de verkoper gunt aan een ander en de koopovereenkomst is ondertekend; of
- vaststaat dat niet wordt gegund; of
- de termijn waarbinnen de verkoper tot gunning overgaat is verstreken, zonder dat is gegund; of
- de verkoop bij inschrijving wordt afgelast.

Een aanbod kan niet eenzijdig door een bieder worden ingetrokken of verhoogd.
In verband met het onvoorwaardelijke karakter van het bod, dient de bieder zich er vooraf van te hebben vergewist dat de eventueel benodigde financiering wordt verkregen.
Indien meerdere personen gezamenlijk inschrijven, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de naleving van hun verplichtingen jegens de verkoper.

De bieder heeft een eigen onderzoeksplicht terzake alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn, zoals de bestemming, milieu, kwaliteit gronden e.a.

4. De inschrijving geschiedt onder voorbehoud van gunning door de verkoper.

5. Op uiterlijk 5 oktober 2018 voor 16:00 uur dient de verkoper of verkopend makelaar bekend te maken of, en zo ja aan wie, wordt gegund.
De verkopend makelaar treedt niet met bieders in nadere onderhandeling.

6. Een via deze inschrijvingsprocedure tot stand gekomen koopovereenkomst wordt uiterlijk 12 oktober 2018 ondertekend, conform de ontwerp koopovereenkomst d.d. 31 juli 2018 zoals opgesteld door de verkopend makelaar en door de bieder bij het inschrijfformulier ontvangen.

7. De eigendomsoverdracht (passeren notariële akte van levering) vindt plaats op 4 januari 2019, bij Mantel & Overtoom Notarissen te Benningbroek.


Op de kaart

Neem contact op