verkochtNoord Zijperweg
te Wieringerwaard

Losse grond (31 ha, 1 a) | Status: Verkocht | Oppervlakte totaal: 31 hectare, 1 are, centiare | Soort grond: zavel


Omschrijving

NOORD-ZIJPERWEG - WIERINGERWAARD

Klaver Agrarisch Vastgoed biedt een kavel aan van circa 31 hectare cultuurgrond gelegen aan de Noord-Zijperweg/Molenweg te Wieringerwaard. Tevens bestaat de mogelijkheid om de kavels gesplitst te verwerven.

CULTUURGROND

Oppervlakte: circa 31 hectare (inclusief ontsluitingspaden).

Grondsoort: kalkarme poldervaaggronden; lichte zavel, profielverloop 5 (bron: NVM Geografisch Informatiesysteem).

% Klei: 15-16% (bron: BLGG maart 2015 en 2016).

Organische stof: 4,9-5,7% (bron: BLGG maart 2015 en 2016).

Kwaliteit: goed.

Teeltplan: afgewisseld; grasland, tulpen en aardappelen. datum van raadpleging 15 augustus 2018 (bron: website Boer&Bunder en opdrachtgever). Zie brochure voor uitgebreid schema teeltplan.

Gebruik (gezien van westzijde naar oostzijde): 5 kavels waarvan geliberaliseerd zijn verpacht: kavel 1 tot 01-09-2019, kavel 2 tot 01-09-2020, kavel 3 tot 01-09-2021 en kavel 4 en 5 tot 01-09-2018.

Ontsluiting: middels 2 dammen naar de Noord-Zijperweg en middels 1 dam naar de Molenweg.

Verkaveling: aanééngesloten kavel. Splitsing is mogelijk in overleg met opdrachtgever.

Ontwatering: alle kavels in 2017 laatst 200m op circa 13m naar achter gedraineerd. Rechter kavel nabij Molenweg op 13m naar links gedraineerd. Overige kavels dateert de drainage uit circa 1985.

Lasten: gebruikelijke lasten Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

OVERIGE INFORMATIE

Bestemmingsplan: agrarische doeleinden I (artikel 3), archeologisch waardevol gebied III (artikel 31). Bestemmingsplan Buitengebied 2006, vastgesteld d.d. 19 januari 2009 door de raad van de gemeente Anna Paulowna en goedgekeurd door de provincie d.d. 11 augustus 2009, datum van raadpleging 15 augustus 2018 (bron: site gemeente Hollands Kroon).

Structuurvisie en Provinciale Milieuverordening: structuurvisie Noord-Holland 2040 en Provinciale milieuverordening; grondgebied provincie Noord-Holland, fijnmazige waterberging, kleinschalige oplossingen voor duurzame energie, aandijkingenlandschap, gebied voor grootschalige landbouw, datum van raadpleging 15 augustus 2018.

Erfdienstbaarheden: onbekend.

Zakelijke rechten: Belemmeringsrecht Privaatrecht N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland.

Bijzonderheden:
- uit de perceelsregistratie van Mijn RVO blijkt dat er sprake is van tijdelijk grasland, datum van raadpleging 15 augustus 2018 (bron: website Boer&Bunder).
- bij splitsing van de kavels dient er kadastraal ingemeten te worden. Kosten hiervan komen voor rekening koper. Over-/ondermaat wordt verrekend; zo mogelijk bij de juridische levering, via de afrekening van de notaris.
- m.b.t. de nieuw te vormen kadastrale grens nabij Noord-Zijperweg 52 wordt de grootte van het perceel nader bepaald door partijen. Het object wordt aangeboden door Klaver Makelaardij. Kosten van de nieuw te vormen grens zijn voor rekening van de koper van het erf en gebouwen.
- jachtrecht; verhuurd aan jachtcombinatie Wieringerwaard.
- in de koopovereenkomst wordt m.b.t. kavel 4 en kavel 5 welke gelegen zijn nabij de Molenweg een meerwaardeclausule opgesteld t.b.v. mogelijke bestemmingswijziging in de toekomst.
- bij akkoord gunning onder voorbehoud verkoop van alle 5 kavels.

Betalingsrechten: gaan mee over (zijn bij de koop inbegrepen).

Vraagprijs: op aanvraag beschikbaar.

Aanvaarding: in overleg en deels na eindiging geliberaliseerde pachtovereenkomsten.


Op de kaart

Neem contact op