verkochtMiddenweg
te Dirkshorn

Losse grond (4 ha, 51 a, 36 ca) | Status: Verkocht | Oppervlakte totaal: 4 hectare, 51 are, 36 centiare | Soort grond: zavel


Omschrijving

MIDDENWEG - DIRKSHORN

Klaver Agrarisch Vastgoed biedt 4ha. 51a. 36ca. cultuurgrond aan gelegen aan en nabij de Middenweg 19 te Dirkshorn. Het perceel is geschikt voor diverse agrarische teelten en is middels 2 dammen naar de openbare weg ontsloten.

CULTUURGROND

Oppervlakte: 4ha. 51a. 36ca.

Grondsoort: kalkrijke poldervaaggronden zware zavel (bron: bodemkaart Nederland).

Afslibbaarheid: indicatie 13 – 16 %.

Kwaliteit: goed, geschikt voor de gebruikelijke agrarische teelten.

Teeltplan: 2009, 2010 en 2011 groenten, 2012 en 2016 aardappelen, 2013 uien, 2017 rode kroten, 2018 boerenkool, datum van raadpleging 2 augustus 2018 (bron: website Boer&Bunder).

Ontsluiting: middels 2 dammen naar de openbare weg (waarvan 1 ontsluiting krachtens te vestigen erfdienstbaarheid).

Verkaveling: 1 kavel.

Drainage: om de circa 10 meter, aangelegd in 2016 (bron: eigenaar).

Lasten:
- reguliere lasten;
- ruilverkavelingslasten € 310,80 per jaar, eindjaar 2033.

OVERIGE INFORMATIE

Bestemmingsplan: agrarisch met waarden (artikel 3), bouwvlak, figuur relatie, waarde – archeologie 5 (artikel 24), gebiedsaanduiding: cultuurhistorisch waardevolle verkaveling (artikel 3.6). Bestemmingsplan Landelijk Gebied Harenkarspel, vastgesteld d.d. 11 december 2013 door de raad van de gemeente Schagen, datum van raadpleging 28 februari 2017 (bron: Ruimtelijke Plannen).

Structuurvisie en Provinciale Milieuverordening: structuurvisie Noord-Holland 2040 en Provinciale milieuverordening; grondgebied provincie Noord-Holland, fijnmazige waterberging, kleinschalige oplossingen voor duurzame energie, arcering aardkundig waardevol gebied, droogmakerijenlandschap, gebied voor grootschalige landbouw, datum van raadpleging 2 augustus 2018.

Erfdienstbaarheden: er zal een erfdienstbaarheid gevestigd te worden ten laste van het agrarisch erf Middenweg 19 te Dirkshorn, perceel Harenkarspel, sectie O, nummer 298, ten behoeve van het te verkopen deel van het perceel Harenkarspel, sectie O, nummer 299 over de aangegeven route.

Zakelijke rechten: geen bijzonderheden.

Technische aansluitingen: niet van toepassing.

Klic kaart: op aanvraag beschikbaar.

Bijzonderheden:
- uit de perceelsregistratie van Mijn RVO blijkt dat er sprake is van tijdelijk grasland, datum van raadpleging 2 augustus 2018 (bron: website Boer&Bunder).
- jachtrecht verhuurd aan derden, te weten de heer D. Eriks.
- koper kan géén rechten ontlenen aan het bouwvlak van het agrarisch erf Middenweg 19 te Dirkshorn, welke deels op de te verkopen percelen is gelegen; deze verplichting zal als kwalitatieve verplichting / kettingbeding gevestigd worden.

Betalingsrechten: niet aanwezig.

Vraagprijs: € 79.500,- per hectare kosten koper.

Aanvaarding: 2018 / in overleg.


Op de kaart

Neem contact op