verkochtHippolytushoeverweg
te Slootdorp

Losse grond (11 ha, 96 a, 37 ca) | Status: Verkocht | Oppervlakte totaal: 11 hectare, 96 are, 37 centiare | Soort grond: zand


Omschrijving

HIPPOLYTUSHOEVERWEG - SLOOTDORP

Klaver Agrarisch Vastgoed biedt aan 11,9 hectare cultuurgrond met strook grond (pad) gelegen naar/nabij de Hippolytushoeverweg 11 te Slootdorp.

CULTUURGROND

Kadastrale oppervlakte: 11ha. 96a. 37ca.
Kadastraal bekend: Wieringermeer, sectie E, nummers 623 en 625.

Grondsoort:
- kalkrijke poldervaaggronden/zware zavel profielverloop 2, kalkrijke drechtvaaggronden/zavel profielverloop 1, veldpodzolgronden/leemarm en zwak lemig fijn zand (bron: bodemkaart Nederland).
- grondsoort als bedoeld in artikel 1 eerste lid van de meststoffenwet: zand (bron Bijlage 1 uitvoeringsbesluit Meststoffenwet d.d. januari 2014).
- zie bijzonderheden.

Afslibbaarheid: niet bekend.

Organische stof: niet bekend.

Kwaliteit: goed (zanderig/stuifgevoelig).

Teeltplan: bieten (2009, 2015 en 2018), uien (2010), aardappelen (2011, 2014 en 2017), groenten (2012), maïs (2013), tarwe (2016) datum van raadpleging 15 augustus 2018 (bron: website Boer&Bunder).

Ontsluiting: er is momenteel geen volwaardige (agrarische) ontsluiting van en naar de openbare weg. De strook van circa 6,5 meter langs het erf Hippolytushoeverweg 11 kan momenteel niet gebruikt worden voor een dergelijke ontsluiting. Koper dient zelf zorg te dragen voor een passende ontsluiting en de eventueel daarbij behorende vergunningen.

Verkaveling: goed, 1 rechthoekige kavel met een grond strook naar de Hippolytushoeverweg.

Ontwatering: drainage waargenomen, jaartal indicatie 1995, afstand varieert tussen de circa 4 en 16 meter.

Lasten: reguliere lasten Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK).

Bijzonderheden:
- circa 4 hectare is omstreeks 1995 diep gespit ten behoeve van het homogeniseren van de ondergrond.
- kleine oppervlakte is met een kraan tot 1 meter uitgegraven en opgevuld met zand/grond.
- aan de zuidoost zijde van het perceel bevindt zich een grote strook grond/land dat is afgegraven tot onder waterniveau. De oorspronkelijke beschoeiing is nog deels aanwezig. De strook is afgegraven t.b.v. een natuurvriendelijke oever. Het HHNK is onderhoudsplichtig voor deze strook en het object wordt verkocht tot de insteek van deze natuurvriendelijke oever.

STOOK NAAR DE HIPPOLYTUSHOEVERWEG

Dit gedeelte betreft een lange strook (circa 6 - 6,50 meter breed) vanaf de onderzijde van het brugtalud van de Hippolytushoeverweg via de achterzijde van het agrarische bedrijfserf van de Hippolytushoeverweg 11.

Dit gedeelte is momenteel niet geschikt om te dienen als ontsluitingsweg voor de
achtergelegen kavel en daarvoor dient functionele ontsluiting of overpad geregeld te
worden.

De eigenaar heeft aangegeven dat deze strook formeel niet mag/kan dienen als permanente ontsluiting, maar slechts voor licht onderhoudsverkeer gebruikt zou mogen worden. 

OVERIGE INFORMATIE

Bestemmingsplan: agrarisch (artikel 3), bouwvlak t.b.v. het voorgelegen perceel, luchtvaartverkeerzone – laaggebied (artikel 27.1), vrijwaringszone – radar (artikel 27.3), milieuzone – stiltegebied (artikel 27.9). Bestemmingsplan Buitengebied 2009, vastgesteld d.d. 17 oktober 2011 door de raad van de gemeente Hollands Kroon, datum van raadpleging 12 juli 2018.

Structuurvisie en Provinciale Milieuverordening: structuurvisie Noord-Holland 2040 en Provinciale milieuverordening; fijnmazige waterberging, kleinschalige oplossingen voor duurzame energie, windgebied Wieringermeer, aandijkinglandschap, gebied voor grootschalige landbouw, datum van raadpleging 16 augustus 2018.

Erfdienstbaarheden: er zal door de koper zelf een “goede agrarische ontsluiting” geregeld dienen te worden ten gunste van het te verkopen perceel.
Zakelijke rechten:
- er geldt een kwalitatieve verplichting, inhoudende dat de Provincie Noord-Holland (rechtsvoorganger van HHNK) is gevrijwaard van het risico van (onbekende) verontreiniging. Deze kwalitatieve verplichting eindigt 30 april 2024 (bron: eigendomsakte hyp4 64267/146).
- er geldt een kwalitatieve verplichting, inhoudende dat de Staat der Nederlanden (rechtsvoorganger van HHNK) is gevrijwaard van het risico van verontreiniging, voor zover deze verontreiniging blijkt uit een bodemonderzoeksrapport, gedateerd 14 september 2010 (projectnummer 20100620 (bron: eigendomsakte hyp4 64267/147)).

Technische aansluitingen: geen technische aansluitingen aanwezig.

Bijzonderheden:
- uit de perceelsregistratie van Mijn RVO blijkt dat er sprake is van tijdelijk grasland, datum van raadpleging 15 augustus 2018 (bron: website Boer&Bunder).
- het is de eigenaar niet bekend dat het jachtrecht is verhuurd aan derden (jachtrecht WBE Jachtraad Wieringen liep tot april 2017).
- verkoop geschiedt onder voorbehoud goedkeuring transactie door het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het HHNK te Heerhugowaard.
- verkennend bodemonderzoek 2014 (zie bijlage).
- koper dient zelf, indien gewenst, onderzoek te verrichten naar eventuele bodemziekten, aaltjes, etc.

Betalingsrechten: niet aanwezig.

Vraagprijs: € 100.000,- per hectare kosten koper.

Aanvaarding: najaar 2018 / in overleg.


Op de kaart

Neem contact op