verkochtRonde Hoep West
te Ouderkerk Aan De Amstel

Losse grond (13 ha, 58 a, 50 ca) | Status: Verkocht | Oppervlakte totaal: 13 hectare, 58 are, 50 centiare | Soort grond: veen


Omschrijving

RONDE HOEP WEST - OUDERKERK AAN DE AMSTEL

Klaver Agrarisch Vastgoed biedt ruim 13,5 hectare grasland aan.

GRASLAND

Oppervlakte: 13ha. 58a. 50ca.

Grondsoort: koopveengronden op bosveen en weideveengronden op bosveen (bron: site NVM Geografische Informatie).

Afslibbaarheid: niet bekend.

Organische stof: tussen 27,7 % en 38,1 % (bron: bemestingsonderzoek Eurofins, d.d. 18 april 2018).

Kwaliteit: goed.

Teeltplan: grasland (bron: website Boer&Bunder).

Ontsluiting: middels flauw talud/dijklichaam vanaf openbare weg. Tussen de percelen dient op termijn een dam te worden aangelegd om te komen en te gaan naar achterste percelen. Koper krijgt tevens de gelegenheid om kadastraal perceel Ouder-Amstel, sectie K, nummer 813 (circa 2,37 hectare), geliberaliseerd te pachten en op deze wijze tijdelijk gebruik te maken van de bestaande brug.

Verkaveling: redelijk/goed.

Ontwatering: natuurlijke afwatering, greppelland. Polderpeil 40 tot 60 cm – MV.

Lasten: reguliere lasten.
OVERIGE INFORMATIE

Bestemmingsplan: agrarisch met waarden-natuur en- landschapswaarden (artikel 4), waterstaat-waterkering (artikel 19) en gebiedsaanduiding wetgevingzone-kamperen. Beheersverordening vastgesteld d.d. 25 september 2014 bestemmingsplan De Ronde Hoep, door de raad van de gemeente Ouder-Amstel, datum van raadpleging 24 januari 2019. Tevens facetherziening Noodoverloop De Ronde Hoep van toepassing, vastgesteld 14 juni 2018 (bron: site Ruimtelijke Plannen).

Structuurvisie en Provinciale Milieuverordening:
- structuurvisie Noord-Holland 2040 en Provinciale Milieuverordening vastgesteld d.d. 28 september 2015; Grondgebied Provincie Noord-Holland, calamiteitenberging onde Hoep-Wateroverlast, fijnmazige waterberging, kleinschalige oplossingen voor duurzame energie, aardkundig waardevol gebied, veenrivierenlandschap, weidevogelleefgebied, bufferzone, Groene Hart, gebied voor gecombineerde landbouw.
- stiltegebied van toepassing; nummer 37; Polder De Ronde Hoep. Datum van raadpleging 24 januari 2019.
Provinciale Ruimtelijke Verordening: Provinciale Ruimtelijke Verordening geconsolideerd d.d. 16 oktober 2018; Grondgebied Provincie Noord-Holland, weidevogelleefgebied, bufferzone, kleinschalige oplossingen voor duurzame energie, aardkundig waardevol gebied, datum van raadpleging 24 januari 2019.

Erfdienstbaarheden: niet van toepassing.

Zakelijke rechten: riool- en waterleiding aanwezig. Opstalrecht nutsvoorzieningen gevestigd m.b.t. kadastraal perceel Ouder-Amstel, sectie K, nummer 209, ten behoeve van waterleiding, gerechtigde; N.V. Stedin Netten Noord-Holland (klic kaart beschikbaar).

Technische aansluitingen: niet van toepassing.
Bijzonderheden:
- uit de perceelsregistratie van Mijn RVO blijkt dat er sprake is van blijvend grasland, datum van raadpleging 24 januari 019 (bron: website Boer&Bunder).
- i.v.m. te creëren ontsluiting naar achterliggende percelen kan er een geliberaliseerd pachtcontract worden opgesteld omtrent het gebruik van kadastraal perceel Ouder-Amstel, sectie K, nummer 813 (gedeeltelijk) (zie bijlage, luchtfoto perceel). Hiermee kan direct gebruik worden gemaakt van de huidige ontsluiting naar achterliggende percelen. Mocht het pachtcontract worden beëindigd dient koper zo nodig zorg te dragen voor een nieuwe ontsluiting tussen de percelen voor eigen rekening en risico.
- in het gebied is momenteel een plan in voorbereiding voor realisatie van calamiteitenberging voor tijdelijke wateropvang voor de stad Amsterdam.
- huidige beheerpakket overdraagbaar (bron: Collectief Noord-Holland Zuid).
- derogatie is in aanvraag (bron: opdrachtgever).
- jachtrecht verhuurd aan derden.
- het verkochte grenst aan de achterzijde aan circa 3,8 hectare grond welke op jaarbasis kan worden gepacht van Noord-Hollands Landschap. Gebruik vindt plaats op basis van een pakket agrarisch natuurbeheer (zie bijlage, luchtfoto perceel).

Betalingsrechten: bij de koop is inbegrepen.

Vraagprijs: op aanvraag beschikbaar.

Aanvaarding: in overleg.


Op de kaart

Neem contact op