verkochtOoster Boekelweg
te De Weere

Losse grond (1 ha, 30 a) | Status: Verkocht | Oppervlakte totaal: 1 hectare, 30 are, centiare | Soort grond: klei


Omschrijving

OOSTER BOEKELWEG - DE WEERE

Klaver Agrarisch Vastgoed biedt aan een perceel grasland van circa 13.000 m² (1,3 hectare) gelegen aan de Ooster Boekelweg te De Weere.

GRASLAND

Oppervlakte: 1ha. 30a. 00ca. (geschat).

Grondsoort: kalkarme leek -/woudeerdgronden; klei profielverloop 5, kalkrijke-/woudeerdgronden; zavel profielverloop 5 (bron: bodemkaart Nederland).

Kwaliteit: gebruikelijk voor de regio.

Teeltplan: 2009 t/m 2010 luzerne, 2011 t/m 2018 grasland (bron: website Boer&Bunder).

Ontsluiting: via 1 dam naar de openbare weg.

Verkaveling: 1 perceel.

Ontwatering: natuurlijke ontwatering.

Lasten:
- gebruikelijke lasten HHNK;
- herinrichtingsrente € 95,07 (geheel Kadastraal perceel), eindjaar 2039.

OVERIGE INFORMATIE

Bestemmingsplan: agrarisch (artikel 3), waarde aardkundig (artikel 30), waarde archeologie 3 (artikel 33), archeologie 4 (artikel 34), weidevogelleefgebied (artikel 41.2), stiltegebied (artikel 41.3), straalpad (artikel 42.6). Bestemmingsplan Landelijk Gebied Opmeer, vastgesteld d.d. 5 november 2015 door de raad van de gemeente Opmeer, datum van raadpleging 5 februari 2019 (bron: website Ruimtelijke Plannen).

Structuurvisie en Provinciale Milieuverordening: structuurvisie Noord-Holland 2040 en Provinciale Milieuverordening vastgesteld d.d. 28 september 2015; grondgebied provincie Noord-Holland, fijnmazige waterberging, kleinschalige oplossingen voor duurzame energie, aardkundig waardevol gebied, oud zeekleilandschap, weidevogelleefgebied, gebied voor grootschalige landbouw, stiltegebied, datum van raadpleging 5 februari 2019.

Provinciale Ruimtelijke Verordening: Provinciale Ruimtelijke Verordening geconsolideerd d.d. 16 oktober 2018; grondgebied provincie Noord-Holland, weidevogelleefgebied, kleinschalige oplossingen voor duurzame energie, aardkundig waardevol gebied, datum van raadpleging 5 februari 2019.

Erfdienstbaarheden: niet aanwezig.

Zakelijke rechten (niet kadastraal gevestigd): ondergrondse elektrakabel; gerechtigde Liander Infra West N.V. en datatransportkabel; gerechtigde KPN (Klic beschikbaar op aanvraag).

Technische aansluitingen: niet aanwezig.

Bijzonderheden:
- uit de perceel registratie van Mijn RVO blijkt dat er sprake is van blijvend grasland, datum van raadpleging 5 februari 2019 (bron: website Boer&Bunder);
- perceel Opmeer, sectie W, nummer 725 dient kadastraal ingemeten te worden (zie kadastrale kaart). Kosten hiervan komen voor rekening koper. Over-/ondermaat wordt verrekend; zo mogelijk bij de juridische levering, via de afrekening van de notaris;
- voorbehoud verkoper dat het naast gelegen object Ooster Boekelweg 19 te De Weere onvoorwaardelijk is verkocht.
- voorbehoud verkoper benodigde goedkeuring transactie door het College van Sanering en de Raad van Toezicht van de eigenaar.

Betalingsrechten: niet aanwezig.

Prijsindicatie: € 80.000,- per hectare k.k. (€ 8,- per m²).

Aanvaarding: in overleg / 2019.


Op de kaart

Neem contact op