verkochtKlieverweg
te Slootdorp

Losse grond (35 ha, 31 a, 65 ca) | Status: Verkocht | Oppervlakte totaal: 35 hectare, 31 are, 65 centiare | Soort grond: zand


Omschrijving

KLIEVERWEG - SLOOTDORP

Achter het erf van nummer 15 ligt ruim 35 hectare land waarvan circa 10,9 hectare aangemerkt kan worden als zand en circa 24,4 hectare als zavel. Het land is tevens via een 3-tal uitritten/dammen ontsloten naar de openbare weg, gedraineerd en wordt momenteel gebruikt voor alle gebruikelijke akkerbouwteelten in de regio.

CULTUURGROND

DEEL 1

Oppervlakte: 10ha. 90a. 00ca.

Grondsoort : zand (bron: bodemkaart Nederland).

Afslibbaarheid: 4% (bron: BLGG).

Organische stof: 1,1 – 2,4 % (bron: BLGG).

Kwaliteit: goed, licht land.

Teeltplan:
2018 mais, bieten, mais;
2017 aardappelen, mais, bieten;
2016 mais, aardappelen, mais;
2015 mais, bieten, aardappelen datum van raadpleging 8 oktober 2018 (bron: website Boer&Bunder).

Ontsluiting: via het bedrijfserf en 1 dam/uitrit naar de openbare weg.

Verkaveling: opgedeeld in 3 percelen.

Ontwatering: drainage (tussen 1986 en 2013), afstand indicatief 15 meter met tussendrainage op 7,5 meter.

Lasten: gebruikelijke lasten.

Bijzonderheden:
- mogelijkheid tot plaatsen stuwen in tussensloten aanduiding grondsoort zand en Lössgronden als bedoeld bij artikel 3 Uitvoeringsbesluit in relatie tot artikel 1 vierde lid van de Meststoffenwet.
- kleine besmetting aardappelcystenaaltjes (onderzoeksresultaten op aanvraag beschikbaar).

DEEL 2

Oppervlakte: 24ha. 41a. 65ca.

Grondsoort: zavel (bron: bodemkaart Nederland).

Afslibbaarheid: 30-33% (bron: BLGG).

Organische stof: 3,3 – 5,5 % (bron: BLGG).

Kwaliteit: goed.

Teeltplan:
2018 tarwe, bieten, tarwe, aardappelen;
2017 bieten, tarwe, aardappelen, tarwe;
2016 tarwe, aardappelen, tarwe, bieten;
2015 aardappelen, tarwe, bieten, uien, datum van raadpleging 8 oktober 2018 (bron: website Boer&Bunder).

Ontsluiting: via het bedrijfserf en een tweetal dammen/uitritten.

Verkaveling: opgedeelde in 4 percelen.

Ontwatering: drainage (tussen 1986 en 2013), afstand indicatief 15 meter met tussendrainage op 7,5 meter.

Lasten: gebruikelijke lasten.

OVERIGE INFORMATIE

Bestemmingsplan: enkelbestemming agrarisch (artikel 3), gebiedsaanduiding luchtvaartverkeerzone – laagvlieggebied (artikel 27.1), gebiedsaanduiding vrijwaringszone – radar (artikel 27.3). Bestemmingsplan Buitengebied 2009, vastgesteld 16 januari 2013 en Bestemmingsplan Buitengebied Wieringermeer 2009, eerste partiële herziening vastgesteld d.d. 6 november 2014, datum van raadpleging 8 oktober 2018 (bron: website Ruimtelijke Plannen).

Structuurvisie en Provinciale Milieuverordening: structuurvisie Noord-Holland 2040 en Provinciale milieuverordening; fijnmazige waterberging, kleinschalige oplossingen voor duurzame energie, windgebied Wieringermeer, aandijkingenlandschap, gebied voor grootschalige landbouw (datum van raadpleging 8 oktober 2018).

Provinciale Ruimtelijke Verordening: Provinciale Ruimtelijke Verordening geconsolideerd d.d. 23 april 2018; grondgebied provincie Noord-Holland, kleinschalige oplossingen voor duurzame energie, windgebied Wieringermeer datum van raadpleging 16 oktober 2018.

Erfdienstbaarheden: uit de akten blijken de gebruikelijke voorwaarden die de Staat bij verkoop heeft opgelegd aan de eigenaren/kopers alsmede een extra kwalitatieve verplichting artikel 14 van de akte hyp4 9243/43 reeks Alkmaar tot het dulden of niet-doen van slootonderhoud, etc. voor een aangegeven gedeelte van een sloot en bijbehorende kunstwerk (bron: akte hyp4 5404/32 d.d. 27 februari 1992 en akte hyp4 9243/43 reeks Alkmaar d.d. 28 augustus 1998).

Zakelijke rechten: niet aanwezig.

Bijzonderheden: jachtrecht was verhuurd tot eind 2017 aan de Jachtcombinatie Piet Bakker uit Wieringerwaard.

Betalingsrechten: 34,68 betalingsrechten met een waarde van € 256,- per recht (d.d. 8 oktober 2018). RVO beoordeelt op dit moment of aan alle vereisten voor de uitbetaling 2018 is voldaan.

Cosun: 625 ledenleveringsbewijzen Cosun (toewijzing 2019 d.d. 28 augustus 2018).

Vraagprijs: op aanvraag beschikbaar.


Op de kaart

Neem contact op