verkocht bij inschrijvingNoord Zijperweg
te Wieringerwaard

Losse grond (11 ha, 65 a, 20 ca) | Status: Verkocht | Oppervlakte totaal: 11 hectare, 65 are, 20 centiare | Soort grond: zavel


Omschrijving

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING - NOORD ZIJPERWEG te WIERINGERWAARD

Sluitingsdatum: maandag 1 juli 2019 om 17.00 uur. Vraag de stukken aan via onze site.

Klaver Agrarisch Vastgoed biedt aan een perceel cultuurgrond van ruim 11,6 hectare achter Noord Zijperweg 56.

CULTUURGROND

Oppervlakte: 11ha. 65a. 20ca.

Grondsoort: zavel (zeekleigronden) en zavel en lichte klei, profielverloop 1, kalkarm (vaaggronden) (bron: bodemkaart Nederland).

Afslibbaarheid: 26 – 28 % (bron: bodemonderzoek 23 februari 2011).

Organische stof: 2,2 tot 4,4 % (bron: bodemonderzoek 23 februari 2011).

Kwaliteit: goed.

Teeltplan:
2014; maïs
2015 t/m 2018; grasland
2019; bloembollen
datum van raadpleging 25 maart 2019 (bron: website Boer&Bunder).

Ontsluiting: middels recht van weg met een betonnen pad over het erf van Noord Zijperweg 56 naar de openbare weg (bron: akte van levering).

Verkaveling: licht gerende kavel.

Ontwatering: drainage in 2018 met een kettinggraver aangelegd om de circa 10 meter en circa 1 meter diep. Grotendeels afwatering naar westzijde op de poldersloot. Het peil wordt in samenspraak met naastgelegen eigenaar bepaald. Afwatering noordzijde perceel met drains van 270m lang naar hoofdsloot (nabij dijk).

Lasten: reguliere lasten Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
OVERIGE INFORMATIE

Bestemmingsplan: agrarische doeleinden I, archeologisch waardevol gebied I en III. Bestemmingsplan Buitengebied 2006, vastgesteld d.d. 19 januari 2009 door de raad van de gemeente Anna Paulowna en goedgekeurd door de provincie d.d. 11 augustus 2009, datum van raadpleging 25 maart 2019 (bron: site gemeente Hollands Kroon).
Structuurvisie en Provinciale Milieuverordening: structuurvisie Noord-Holland 2040 en Provinciale Milieuverordening vastgesteld d.d. 28 september 2015; Grondgebied Provincie Noord Holland, fijnmazige waterberging, kleinschalige oplossingen voor duurzame energie, aandijkingenlandschap, gebied voor grootschalige landbouw, datum van raadpleging 25 maart 2019.
Provinciale Ruimtelijke Verordening: Provinciale Ruimtelijke Verordening geconsolideerd d.d. 19 januari 2019; grondgebied Provincie Noord Holland, kleinschalige oplossingen voor duurzame energie, datum van raadpleging 25 maart 2019.

Erfdienstbaarheden: recht van overpad ten laste van kadastraal perceel Wieringerwaard, sectie A, nummer 1815 en ten gunste van het te verkopen perceel Wieringerwaard, sectie A, nummer 1816 (bron: akte van levering).

Zakelijke rechten: niet van toepassing.
Technische aansluitingen: niet van toepassing.

Bijzonderheden:
- uit de perceelsregistratie van Mijn RVO blijkt dat er sprake is van tijdelijk grasland, datum van raadpleging 25 maart 2019 (bron: website RvO).
- verkoper heeft het perceel op 1 maart 2011 in eigendom verkregen. Hierbij is gebruik gemaakt van een   voorwaardelijke vrijstelling overdrachtsbelasting op basis van artikel 15.1.q. Koper neemt de verplichting op zich dat het perceel tot 1 maart 2021 bedrijfsmatig als cultuurgrond wordt gebruikt welke bepaling als een kettingbeding bij de koop wordt opgenomen.
- jachtrecht verhuurd aan derden.

Betalingsrechten: 11,24 rechten gaan mee over (zijn bij de koop inbegrepen).

Richtprijs: € 90.000,—per hectare.
Aanvaarding: na oogst bloembollen kan koper bewerkingen uitvoeren.

Transportdatum 1 oktober 2019. 

Eventuele bezichtiging is mogelijk op afspraak.

Terug naar foto 1

Neem contact op