verkochtZaandammerweg
te Assendelft


Klaver Agrarisch Vastgoed biedt 15,7 hectare grasland aan gelegen aan de Zaandammerweg en naast de Provincialeweg te Assendelft.

CULTUURGROND

Oppervlakte: 15ha. 70a. 45ca.

Grondsoort: veenmosveen (bron: bodemkaart Nederland).

Afslibbaarheid: onbekend.

Organische stof: onbekend.

Kwaliteit: vergelijkbaar voor het gebied.

Teeltplan: grasland (2009 t/m 2017), datum van raadpleging 3 januari 2018 (bron: website Boer&Bunder).

Ontsluiting: 2 dammen naar de openbare weg, te weten Zaandammerweg.

Verkaveling: redelijk.

Ontwatering: greppelland, natuurlijke afwatering.

Lasten: reguliere lasten.

Bijzonderheden: puinplaat aanwezig ten behoeve van /onder het gronddepot op perceel 275 (bron: opdrachtgever). Er is een bodemonderzoek voor deze locatie uitgevoerd. De resultaten van de aangetroffen verontreiniging zijn op aanvraag beschikbaar.

OVERIGE INFORMATIE

Bestemmingsplan: agrarisch met waarden (artikel 4), water (artikel (20), leiding – hoogspanningsverbinding artikel (25), waterstaat – waterkering, (artikel 31), gebiedsaanduiding luchtvaartverkeerzone – 2 (artikel 35.5). Bestemmingsplan Landelijk Gebied Assendelft, vastgesteld d.d. 5 september 2013 door de raad van de gemeente Zaanstad. Eerste partiële herziening Landelijk Gebied Assendelft in voorbereiding. Datum van raadpleging 21 december 2017 (bron: Ruimtelijke Plannen).

Structuurvisie en Provinciale Milieuverordening: structuurvisie Noord-Holland 2040 en Provinciale milieuverordening; grondgebied provincie Noord-Holland, fijnmazige waterberging, herstructureringsgebied windenergie op land, kleinschalige oplossingen voor duurzame energie, droogmakerijenlandschap, weidevogelleefgebied, laag Holland, gebied voor gecombineerde landbouw, datum van raadpleging 3 november 2017.

Erfdienstbaarheden: niet van toepassing.

Zakelijke rechten: percelen Assendelft, sectie P, nummers 276 en 843 ten behoeve van Liander Infra West N.V., gevestigd aan Groningensingel 1, 6835 EA te Arnhem.

Technische aansluitingen: niet van toepassing.

Bijzonderheden:
- uit de perceelsregistratie van Mijn RVO blijkt dat er sprake is van blijvend grasland, datum van raadpleging 3 november 2017 (bron: website RvO);
- jachtrecht verhuurd aan de heer R. Larssens.

Betalingsrechten: geen betalingsrechten aanwezig.

Vraagprijs: € 43.000,- per hectare kosten koper.

Aanvaarding: begin/voorjaar 2018.

Zaandammerweg, Assendelft - Foto 1Zaandammerweg, Assendelft - Foto 2Zaandammerweg, Assendelft - Foto 3Zaandammerweg, Assendelft - Foto 4Zaandammerweg, Assendelft - Foto 5Zaandammerweg, Assendelft - Foto 6

Neem contact op