verkochtGrosthuizen 3 kavels
te Avenhorn


Klaver Agrarisch Vastgoed biedt totaal ruim 20 hectare cultuurgrond aan te Avenhorn.

Twee kavels van ruim 3 en 7 hectare zijn gelegen aan de voorzijde. Het achterliggende perceel is ruim 10 hectare groot. De percelen worden zowel als geheel als in delen aangeboden.

PERCEEL 1 (achter Grosthuizen 79)
Oppervlakte: 3ha. 36a. 50ca.
Kadastraal bekend: Wester-Koggenland, sectie AF, nummer 551.
Grondsoort: kalkrijke leek-/woudeerdgronden; klei, profielverloop 5 (bron: bodemkaart Nederland).
Teeltplan: 2017 t/m 2021 maïs, 2021 broccoli gevolgd door grasland (bron: website Boer&Bunder).
Ontsluiting/ Erfdienstbaarheden: deels over openbaar wandelpad en vervolgens middels te vestigen erfdienstbaarheid van weg ten laste van perceel Wester-Koggenland, sectie AF, nummer 392.
Verkaveling: rechthoekig. Teeltoppervlakte is circa 3,07 hectare (bron: website Boer&Bunder).
Ontwatering: drainage om de 15m, aangelegd voor 2000.
Bijzonderheden:
- koper kan geen rechten ontlenen aan het agrarisch bouwvlak behorende bij Grosthuizen 79.
- koper neemt de verplichting op zich van voortgezet bedrijfsmatig gebruik in het kader van eerder verleende vrijstelling overdrachtsbelasting volgens artikel 15.1.q. (tot 2 december 2025).

PERCEEL 2 (naast Grosthuizen 59)
Oppervlakte: 7ha. 82a. 85ca.
Kadastraal bekend: Wester-Koggenland, sectie AF, nummer 531.
Grondsoort: kalkrijke leek-/woudeerdgronden; klei, profielverloop 5 (bron: bodemkaart Nederland).
Teeltplan: 2017 t/m 2019, 2020 tulpen en vanaf 2021 grasland (bron: website Boer&Bunder en opdrachtgever).
Ontsluiting/ Erfdienstbaarheden:
- middels te vestigen erfdienstbaarheid van weg ten laste van perceel Wester-Koggenland, sectie AE, nummer 561.
- voor de ontsluiting naar de openbare weg heeft verkoper een dam in aangevraag. Vergunning en kosten zijn voor rekening van verkoper. Totdat de dam gereed is kan koper gebruik maken van de ontsluiting middels het erf Grosthuizen 54.
Verkaveling: rechthoekig. Teeltoppervlakte is circa 7,3 hectare (bron: website Boer&Bunder).
Ontwatering: drainage om de 15m, aangelegd voor 2000.

PERCEEL 3 (achterzijde)
Oppervlakte: 10ha. 58a. 75ca.
Kadastraal bekend: Wester-Koggenland, sectie AE, nummer 440.
Grondsoort: kalkrijke leek-/woudeerdgronden; klei, profielverloop 5 en moerige eerdgronden met een moerige bovengrond of moerige tussenlaag op gerijpte zavel of klei (bron: bodemkaart Nederland).
Teeltplan: 2017 t/m 2021 grasland, 2021/2022 4 hectare tulpen, 2021/2022 6 hectare tulpen (bron: opdrachtgever en website Boer&Bunder).
Ontsluiting/ Erfdienstbaarheden:
- middels een dam naar aangrenzend perceel, aan te leggen door koper. Indien het perceel niet wordt verkocht aan een aangrenzend eigenaar wordt het perceel ontsloten middels een te vestigen erfdienstbaarheid van weg ten laste van perceel Wester-Koggenland, sectie AE, nummer 561 naar de nieuw te vestigen dam behorende bij de ontsluiting van perceel 2.
- voor percelen Wester-Koggenland, sectie AE nummers 298 en 299 is een erfdienstbaarheid van weg gevestigd ten laste van perceel Wester-Koggenland, sectie AE, nummer 440 en vervolgens over perceel Wester-Koggenland, sectie AE, nummer 561.
Verkaveling: smal aan de voorzijde en daarna breed en gerend. Teeltoppervlakte is groter aangezien het perceel onderdeel uitmaakt van een groter geheel. Percelen Wester-Koggenland, sectie AE, nummers 298 en 299 kunnen in overleg met de betreffende eigenaar geliberaliseerd worden gepacht.
Ontwatering: drainage om de 15m, aangelegd in 2008.

OVERIGE INFORMATIE
Bestemmingsplan:
- agrarisch, waarde-archeologie 5. Bestemmingsplan Landelijk Gebied, vastgesteld d.d. 27 juli 2013;
- waarde-archeologie 5. Reparatieplan landelijk gebied 2017, vastgesteld d.d. 14 mei 2018;
Beide vastgesteld door de raad van de gemeente Koggenland. Datum van raadpleging 13 januari 2022 (bron: website Ruimtelijke Plannen).

Omgevingsverordening NH2020: vastgesteld d.d. 16 november 2020; grondgebied Provincie Noord-Holland, agrarische bedrijven, bodemsanering, landelijk gebied, Noord-Holland Noord, terreinen binnen de vastgestelde kritische afstand van Natura2000 (Markermeer), peilbesluit.

Zakelijke rechten: niet van toepassing.

Technische aansluitingen: niet bekend.

Bijzonderheden:
- uit de perceelsregistratie van Mijn RVO blijkt dat er geen sprake is van blijvend grasland, datum van raadpleging 13 januari 2022 (bron: website RVO).
- jachtrecht verhuurd aan derden.
- verkoper wenst een bepaling op te nemen dat wanneer op de betreffende percelen grond uiterlijk 2030 een windmolen(park) wordt gerealiseerd, verkoper voor 50 % kan participeren in het belang van koper dan wel dat verkoper 50 % van de opstalvergoeding ontvangt.

Betalingsrechten: gaan mee over (zijn bij de koop inbegrepen).

Lasten: reguliere lasten.

Vraagprijs: op aanvraag.

Aanvaarding: in overleg.

Bekijk online de brochure of vraag deze aan via ons kantoor. Middels een Klaver Profiel kunt u op onze site aanvullende informatie inzien (zoals bestemmingsplan, Boer & Bunder en kadastrale kaarten).


Op de kaart

Grosthuizen 3 kavels, Avenhorn - Foto 1Grosthuizen 3 kavels, Avenhorn - Foto 2Grosthuizen 3 kavels, Avenhorn - Foto 3Grosthuizen 3 kavels, Avenhorn - Foto 4Grosthuizen 3 kavels, Avenhorn - Foto 5Grosthuizen 3 kavels, Avenhorn - Foto 6Grosthuizen 3 kavels, Avenhorn - Foto 7Grosthuizen 3 kavels, Avenhorn - Foto 8Grosthuizen 3 kavels, Avenhorn - Foto 9Grosthuizen 3 kavels, Avenhorn - Foto 10

Neem contact op

Klaver Agrarisch Vastgoed

Telefoon
0226 414 008

E-mail
info@klaveragrarischvastgoed.nl

Bezoekadres / Postadres
Trambaan 12 1733 AX Nieuwe Niedorp

KvK-nummer / BTW-nummer
36049346 / NL80.57.00.924 B.01

Openingstijden
Ons kantoor is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00 uur.
Zaterdag en 's avonds alleen op afspraak.

Foto kantoor - Klaver Agrarisch Vastgoed