verkochtBobeldijk
te Berkhout


Klaver Agrarisch Vastgoed biedt ruim 8,5 hectare grasland aan gelegen achter Bobeldijk 1c te Berkhout.

GRASLAND

Oppervlakte: circa 8ha. 78a. 45a. (inclusief ontsluitingspad)

Kadastraal bekend: Wester-Koggenland, sectie AA, nummers 351 en 607.

Grondsoort: koopveengronden op (meestal niet-gerijpte) zavel of klei, beginnend ondieper dan 1,20m (bron: bodemkaart website NVM Geografische Informatie).

Afslibbaarheid: niet bekend.
Organische stof: niet bekend.

Teeltplan: 2009 t/m 2019 grasland 2020 grasland en bloembollen (bron: website Boer&Bunder/eigenaar).

Ontsluiting: middels aan te leggen ontsluitingspad (circa 7m breed) naar de openbare weg.

Verkaveling: goed. Strook betonplaten aanwezig op het perceel. De betonplaten kunnen worden gebruikt bij de aanleg van het ontsluitingspad.

Ontwatering: gedraineerd om de 12m, aangelegd in 1985. En deels tussendrainage om de 6m, aangelegd in 2019.

Grondwaterregulatie: 1,20m – maaiveld.

Lasten: reguliere lasten.

OVERIGE INFORMATIE

Bestemmingsplan: agrarisch, bouwvlak en waarde–archeologie 5. Bestemmingsplan Landelijk Gebied, vastgesteld d.d. 27 juli 2013 door de raad van de gemeente Koggenland, datum van raadpleging 23 juni 2020 (bron: website Ruimtelijke Plannen).

Structuurvisie en Provinciale Milieuverordening: structuurvisie Noord-Holland 2040 en Provinciale Milieuverordening vastgesteld d.d. 28 september 2015; Grondgebied Provincie Noord-Holland, fijnmazige waterberging, kleinschalige oplossingen voor duurzame energie, oude zeekleilandschap, weidevogelleefgebied, gebied voor grootschalige landbouw, datum van raadpleging 23 juni 2020.
Provinciale Ruimtelijke Verordening: Provinciale Ruimtelijke Verordening geconsolideerd d.d. 3 september 2019; grondgebied Provincie Noord-Holland, weidevogelleefgebied, kleinschalige oplossingen voor duurzame energie, datum van raadpleging 23 juni 2020.

Erfdienstbaarheden: niet van toepassing.

Zakelijke rechten: opstalrecht nutsvoorzieningen gevestigd op perceel gemeente Wester-Koggenland, sectie AA, nummer 352 gedeeltelijk, gerechtigde N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland omtrent een watertransportleiding (bron: akte hyp4 61586/146). Klic kaart opvraagbaar.
Publiekrechtelijke beperking: belemmeringenwet privaatrecht m.b.t. watertransportleiding op perceel gemeente Wester-Koggenland, sectie AA, nummer 352 gedeeltelijk (bron: akte hyp4 59585/191).

Bijzonderheden:
- uit de perceelsregistratie van Mijn RVO blijkt dat er sprake is van blijvend grasland, datum van raadpleging 2 juli 2020 (bron: website RvO).
- perceel gemeente Wester-Koggenland, sectie AA, nummer 352 gedeeltelijk dient kadastraal ingemeten te worden (zie kadastrale kaart). Kosten hiervan komen voor rekening koper. Over-/ondermaat wordt verrekend; zo mogelijk bij de juridische levering, via de afrekening van de notaris.
- aanleg ontsluitingspad is voor rekening en risico van koper. Verkoper maakt strook vooraf geheel bomenvrij en plaatst een erfafscheiding op de nieuwe kadastrale grens. 
- talud sloot westzijde wordt door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier beschoeid. 
- jachtrecht verhuurd aan derden.
- koper kan geen rechten ontlenen aan het bouwvlak.

Betalingsrechten: gaan mee over (zijn bij de koop inbegrepen).

Vraagprijs: op aanvraag beschikbaar. 

Aanvaarding: in overleg.


Op de kaart

Bobeldijk, Berkhout - Foto 1Bobeldijk, Berkhout - Foto 2Bobeldijk, Berkhout - Foto 3Bobeldijk, Berkhout - Foto 4Bobeldijk, Berkhout - Foto 5Bobeldijk, Berkhout - Foto 6Bobeldijk, Berkhout - Foto 7

Neem contact op

Klaver Agrarisch Vastgoed

Telefoon
0226 414 008

E-mail
info@klaveragrarischvastgoed.nl

Bezoekadres / Postadres
Trambaan 12 1733 AX Nieuwe Niedorp

KvK-nummer / BTW-nummer
36049346 / NL80.57.00.924 B.01

Openingstijden
Ons kantoor is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00 uur.
Zaterdag en 's avonds alleen op afspraak.