verkochtvan Beekstraat
te Landsmeer


Klaver Agrarisch Vastgoed biedt aan een perceel grasland gelegen aan Van Beekstraat nabij nummer 221 te Landsmeer.

CULTUURGROND

Oppervlakte : 0ha. 91a. 30ca.

Kadastraal bekend: Landsmeer, sectie O, nummer 177.

Grondsoort: vlierveengronden op veenmosveen (bron: NVM Geografische Informatie).

Afslibbaarheid: niet bekend.

Organische stof: niet bekend.

Teeltplan: 2009 t/m 2019 grasland (bron: website Boer&Bunder).

Ontsluiting: direct gelegen aan openbare weg.

Verkaveling: gebruikelijk voor de regio.

Ontwatering: greppelland.

Lasten: reguliere lasten en ruilverkavelingslasten, € 5,28 per jaar met eindjaar 2032.

OVERIGE INFORMATIE

Bestemmingsplan: agrarisch met waarden, hartlijn leiding riool. Bestemmingsplan Landelijk Gebied 2009, vastgesteld d.d. 21 april 2009 door de raad van de gemeente Landsmeer, datum van raadpleging 14 januari 2020 (bron: website Ruimtelijke Plannen).

Structuurvisie en Provinciale Milieuverordening:
structuurvisie Noord-Holland 2040 en Provinciale Milieuverordening vastgesteld d.d. 28 september 2015; grondgebied Provincie Noord-Holland, fijnmazige waterberging, kleinschalige oplossingen voor duurzame energie, aardkundig waardevol gebied, weidevogelleefgebied, bufferzone, laag Holland, gebiedsgerichte aanpak bereikbaarheid, gebied voor gecombineerde landbouw, stiltegebied, datum van raadpleging 14 januari 2020.
Provinciale Ruimtelijke Verordening: Provinciale Ruimtelijke Verordening geconsolideerd d.d. 3 september 2019; grondgebied Provincie Noord-Holland, weidevogelleefgebied, bufferzone, kleinschalige oplossingen voor duurzame energie, aardkundig waardevol gebied, datum van raadpleging 14 januari 2020.

Erfdienstbaarheden: niet van toepassing.

Zakelijke rechten: als bedoeld in artikel 5, lid 3 onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht, gerechtigde Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (bron: ruilverkavelingsakte).

Bijzonderheden:
- uit de perceelsregistratie van Mijn RVO blijkt dat er sprake is van blijvend grasland, datum van raadpleging 14 januari 2020 (bron: website Boer&Bunder).
- het is onbekend of het jachtrecht is verhuurd aan derden.
- RVO maatvoering 0ha. 77a. 74ca. (bron: website Boer&Bunder).
- KPN B.V. datatransport (bron: Klic kaart, d.d. 3 januari 2020)

Betalingsrechten: niet aanwezig.

Vraagprijs: € 45.000,-/ha.

Aanvaarding: in overleg.

van Beekstraat, Landsmeer - Foto 1van Beekstraat, Landsmeer - Foto 2van Beekstraat, Landsmeer - Foto 3van Beekstraat, Landsmeer - Foto 4van Beekstraat, Landsmeer - Foto 5van Beekstraat, Landsmeer - Foto 6

Neem contact op