verkochtRuigeweg
te Schagerbrug


PER INSCHRIJVING TE KOOP
Sluitingsdatum 20 januari 2022 om 15.00 uur

Klaver Agrarisch Vastgoed biedt een perceel cultuurgrond aan van ruim 2,2 hectare, gelegen naast “Het Ananasbos”.

Het bosperceel van circa 5,8 hectare wordt aangeboden door onze collega’s van Klaver Makelaardij.

Mogelijkheid om te in te schrijven op het geheel (ca. 8 hectare) of op bos of perceel cultuurgrond afzonderlijk.

De inschrijvingsvoorwaarden en inschrijfformulier kunt u opvragen bij Klaver Agrarisch Vastgoed.

CULTUURGROND

Oppervlakte kadastraal: circa 2ha. 26a. 15ca. (incl. bomenstrook en ontsluitingsweg)
Oppervlakte conform opgave: 2ha. 02a. 51ca. (bron: website Boer&Bunder)

Kadastraal bekend: gemeente Zijpe, sectie D, nummer 4186 gedeeltelijk

Grondsoort: vlakvaaggronden grof zand (bron: bodemkaart Nederland).

Teeltplan: 2019 lelie, 2020 Japanse haver, 2021 mais (bron: site Boer&Bunder).

Ontsluiting: middels dam met ontsluitingsweg (158m lang en 3m breed voorzien van betonplaten) naar de openbare weg.

Ontwatering: gedraineerd om de circa 6 meter, ouder dan 15 jaar. 

Lasten: reguliere lasten.


OVERIGE INFORMATIE

Bestemmingsplan: agrarisch, natuur-waardevolle houtopstand, waarde-aardkundig waardevol gebied, waarde-archeologie 3, waarde-archeologie 4, waarde-archeologie 5, gebiedsaanduiding vrijwaringszone-molenbiotoop (400 meter) en gebiedsaanduiding weidevogelleefgebied. Bestemmingsplan Buitengebied Zijpe, vastgesteld d.d. 18 mei 2016 door gemeente Schagen, datum van raadpleging 6 december 2021 (bron: site Ruimtelijke Plannen).

Omgevingsverordening NH2020: vastgesteld d.d. 16 november 2020; grondgebied Provincie Noord-Holland, agrarische bedrijven, bodemsanering, landelijk gebied, Noord-Holland Noord, terreinen binnen de vastgestelde kritische afstand van Natura2000, oude bosgroeiplaatsen, peilbesluit, permanente bollenteelt. Gedeeltelijk Natuurnetwerk Nederland en K8 Wildrijk en Ananas. Datum van raadpleging 13 september 2021.

Erfdienstbaarheden:
- Over de ontsluitingsweg (noordwestzijde tegen het Ananasbos aan) is een erfdienstbaarheid van weg gevestigd, ten behoeve van het gemaal van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en ten behoeve van het perceel van de Stichting “de Zijper Molens’’ (gelegen bij Ruigeweg 101). De huurders van Ruigeweg 101 hebben op basis van een persoonlijk recht het recht om gebruik te maken van het overpad. De bezoekers van de camping hebben dit recht niet.

- Bij verkoop en de daaropvolgende akte van levering, zal er tevens een erfdienstbaarheid van weg gevestigd worden over de ontsluitingsweg, ten behoeve van de percelen kadastraal bekend gemeente Zijpe sectie D nummers 4059, 358, 2233 en 2221. 

Zakelijke rechten: eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen, gerechtigde; gemeente Schagen. Klic kaart opvraagbaar.
Bijzonderheden:
- Perceel dient kadastraal ingemeten te worden. Kosten hiervan komen voor rekening koper(s). Over-/ondermaat wordt verrekend; zo mogelijk bij de juridische levering, via de afrekening van de notaris.
- Nieuwe grens (noordzijde); 1 meter vanuit het betonpad (nabij bos).
- Nieuwe grens (zuidzijde); hart sloot, evenwijdig aan huidige kadastrale grens.
- Perceel kadastraal bekend gemeente Zijpe sectie D nummer 3121 behoort niet tot het aangebodene. Dit perceel is eigendom van Liander, waarop een trafo-huisje is gelegen.
- Jachtrecht verhuurd aan derden tot en met 31 maart 2023.
- Er wordt een meerwaardeclausule bedongen voor het geval het mogelijk wordt -op grond van een bestemmingswijziging, omgevingsvergunning of andere planologische procedure- het perceel binnen 10 jaar na juridische levering te gebruiken voor recreatieve doeleinden of woondoeleinden, per te realiseren recreatiewoning of wooneenheid. Nadere informatie verkrijgbaar bij Klaver Agrarisch Vastgoed.

Betalingsrechten: niet van toepassing.

Richtprijs: € 125.000,- per hectare kosten koper.

Aanvaarding: in overleg.


Op de kaart

Ruigeweg, Schagerbrug - Foto 1Ruigeweg, Schagerbrug - Foto 2Ruigeweg, Schagerbrug - Foto 3Ruigeweg, Schagerbrug - Foto 4Ruigeweg, Schagerbrug - Foto 5Ruigeweg, Schagerbrug - Foto 6

Neem contact op

Klaver Agrarisch Vastgoed

Telefoon
0226 414 008

E-mail
info@klaveragrarischvastgoed.nl

Bezoekadres / Postadres
Trambaan 12 1733 AX Nieuwe Niedorp

KvK-nummer / BTW-nummer
36049346 / NL80.57.00.924 B.01

Openingstijden
Ons kantoor is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00 uur.
Zaterdag en 's avonds alleen op afspraak.

Foto kantoor - Klaver Agrarisch Vastgoed