verkochtWestmijzerdijk
te Schermerhorn


WESTMIJZERDIJK - SCHERMERHORN

Klaver Agrarisch Vastgoed biedt namens opdrachtgever percelen grasland te Schermerhorn aan met een oppervlakte van circa 14,8 hectare.

GRASLAND

Oppervlakte: 14ha. 82a. 40ca.

Grondsoort: grotendeels weideveengronden op (meestal niet-gerijpte) zavel of klei beginnend ondieper dan 120 cm, deels moerige eerdgronden met een moerige bovengrond of moerige tussenlaag op niet-gerijpte zavel of klei (bron: bodemkaart Nederland).

Afslibbaarheid: niet bekend.

Teeltplan: 2009 t/m 2018 grasland, datum van raadpleging 5 september 2018 (bron: website Boer&Bunder).

Ontsluiting: door middel van een dam naar de Oostmijzerdijk en een dam via de Westmijzerdijk.

Verkaveling: redelijk.

Ontwatering: greppelland, natuurlijke afwatering.

Lasten: reguliere lasten HHNK.

OVERIGE INFORMATIE

Bestemmingsplan: agrarisch met waarden – natuur (artikel 5), water (artikel 17), waarde – archeologie 3 (artikel 24), waterstaat – waterkering (artikel 27) overige zone – weidevogelleefgebied (artikel 31.2), vrijwaringszone – molenbiotoop (artikel 31.1). Bestemmingsplan landelijk gebied 2014, vastgesteld d.d. 30 september 2014 door de raad van de gemeente Alkmaar, datum van raadpleging 12 september 2018 (bron: website Ruimtelijke Plannen).

Structuurvisie en Provinciale Milieuverordening: structuurvisie Noord-Holland 2040 en Provinciale milieuverordening; fijnmazige waterberging, kleinschalige oplossingen voor duurzame energie, aardkundig waardevol gebied, weidevogelleefgebied, laag Holland, gebied voor gecombineerde landbouw, stiltegebied, datum van raadpleging 12 september 2018.

Erfdienstbaarheden: niet bekend.

Zakelijke rechten: niet van toepassing.

Technische aansluitingen: niet van toepassing.

Bijzonderheden:
- uit de perceelsregistratie van Mijn RVO blijkt dat er sprake is van blijvend grasland, datum van raadpleging 12 september 2018 (bron: website Boer&Bunder).
- jachtrecht verhuurd aan derden.
- verkoper heeft het perceel op 15 juni 2012 in eigendom verkregen. Hierbij is gebruik gemaakt van de   voorwaardelijke vrijstelling overdrachtsbelasting op basis van artikel 15.1.q. Koper neemt de verplichting op zich dat het
perceel tot 15 juni 2022 bedrijfsmatig als cultuurgrond wordt gebruikt welke bepaling als een kettingbeding bij de
juridische levering wordt opgenomen.

Betalingsrechten: zijn niet bij de koop inbegrepen.

Vraagprijs: € 45.000,- per hectare kosten koper.

Aanvaarding: in overleg.

Westmijzerdijk, Schermerhorn - Foto 1Westmijzerdijk, Schermerhorn - Foto 2Westmijzerdijk, Schermerhorn - Foto 3Westmijzerdijk, Schermerhorn - Foto 4Westmijzerdijk, Schermerhorn - Foto 5Westmijzerdijk, Schermerhorn - Foto 6Westmijzerdijk, Schermerhorn - Foto 7Westmijzerdijk, Schermerhorn - Foto 8Westmijzerdijk, Schermerhorn - Foto 9

Neem contact op