Provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden

Bedrijven met een bepaalde stikstofdepositie op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden kunnen door de provincie worden benaderd of ze willen deelnemen aan de ‘opkoopregeling piekbelasters’. Met deze regeling kunnen bedrijven, tegen een marktwaarde, vrijwillig worden opgekocht om de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden te verlagen. Bedrijven met melkvee, kippen, kalkoenen, varkens, vleeskalveren of ander vleesvee en/of melkgeiten, die binnen 10 kilometer van een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied liggen, kunnen voor de opkoop in aanmerking komen.

Doel
Met de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden kunnen zogenoemde
‘piekbelasters’ door de provincie worden aangekocht. Het hoofddoel is om de stikstofdepositie op
overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden te verlagen. Daarnaast heeft de opkoopregeling ook nevendoelen zoals:

 • Verminderen ‘stikstofdeken’ ten gunste van de natuur.
 • Verminderen van andere emissies zoals broeikasgassen.
 • Klimaatbestendiger maken van (verdrogingsgevoelige) gebieden.
 • Vergroten van de kwaliteit van de leefomgeving.
 • Verwerven van landbouwgrond voor gebiedsgerichte aanpak (t.b.v. grondruil of omzetten in natuur).

Stikstofruimte
De stikstofruimte die ontstaat door het verlagen van de stikstofdepositie komt in eerste instantie ten goede aan de natuur. Indien stikstofruimte ‘over’ is, dan kan deze in beginsel worden gebruikt voor andere activiteiten zoals bijvoorbeeld het legaliseren van PAS-meldingen.

Aankoop ‘piekbelasters’
De provincie bepaalt welke bedrijven voor aankoop in aanmerking kunnen komen. Bedrijven die
hieraan willen deelnemen ontvangen de marktwaarde, die door een onafhankelijke taxateur wordt
vastgesteld. De provincie kan vervolgens subsidie bij de overheid aanvragen om de aankoop (deels) te bekostigen.

Stikstofdepositie en afstand
Bedrijven kunnen in aanmerking komen als de stikstofdepositie op stikstofgevoelige Natura 2000- gebied(en), binnen een straal van 10 km vanaf het bedrijf, afgelopen jaar minimaal 2 mol stikstof per hectare per jaar bedroeg.

Veehouderijbedrijven
Bedrijven met melkvee, kippen, kalkoenen, varkens, vleeskalveren of ander vleesvee en/of melkgeiten kunnen voor de aankoop in aanmerking komen.

Openstelling en budget
De eerste openstelling van deze regeling loopt t/m 31 oktober 2021. De regeling blijft na 31 oktober 2021 van toepassing op aanvragen, die binnen deze periode, door de provincies zijn ingediend.

Budget
Het totale budget voor de opkoop van piekbelasters bedraagt € 350 miljoen. Voor deze eerste
openstelling is € 95 miljoen beschikbaar. Waarschijnlijk volgt nog een tweede en derde tranche.

Subsidiabele kosten
De provincie kan, onder voorwaarden, subsidie krijgen voor de financiering van de aankoop van:

 • Productierechten.
 • Bedrijfsmiddelen en bedrijfsgebouwen (excl. bedrijfswoning en erf).
 • Landbouwgrond (indien gewenst).
 • De sloop van bedrijfsgebouwen.

Exclusief restwaarde
De subsidie voor de provincie wordt gebaseerd op de marktwaarde minus de ‘restwaarde’. De
‘restwaarde’ speelt bijvoorbeeld bij de aankoop van landbouwgrond, waarbij de landbouwgrond, na eventuele herbestemming, een bepaalde waarde heeft. Blijft de landbouwgrond bij bijvoorbeeld grondruil nog steeds landbouwgrond, dan is de restwaarde gelijk aan de marktwaarde. Indien de landbouwgrond wordt omgezet in natuur, dan is de restwaarde lager. De restwaarde moet gefinancierd worden door de provincie.

Geen gevolgen deelnemend bedrijf
Voor een bedrijf dat deelneemt aan de opkoopregeling heeft de bepaling van de ‘restwaarde’ geen invloed. Voor het bedrijf is de vastgestelde marktwaarde bepalend.

Vervallen 80% productierechten
Bedrijven met dier- en/of fosfaatrechten moeten minimaal 80% van de productierechten, die nodig zijn voor de landbouwhuisdieren die in de aan te kopen bedrijfsgebouwen worden gehouden, laten vervallen. Dit betekent dat alleen bedrijven, die 80% van de productierechten in eigendom hebben voor de opkoopregeling, in aanmerking kunnen komen.

Aankoop overige zaken voor provincie
Het kan voorkomen dat de provincie ook de bedrijfswoning en/of de bedrijfsgebouwen van een ‘nietaangewezen’ diergroep (bijvoorbeeld schapen) in de aankoop mee wil nemen. Deze aankoop moet dan door de provincie zelf gefinancierd worden.

Doelgerichte aankoop
Bij de aankoop van een bedrijf houden de provincies ook rekening met o.a. de kosteneffectiviteit
(kosten per mol verlaging stikstofdepositie) en de nevendoelen.

Beëindigen veehouderij
De provincie moet ervoor zorgdragen, o.a. via voorwaarden in de koopovereenkomst, dat:

 • Op de locatie geen (‘opgekochte’) landbouwhuisdieren meer worden gehouden en de meststoffen
 • worden verwijderd.
 • De productierechten komen te vervallen.
 • De milieutoestemming en/of natuurvergunning wordt ingetrokken of aangepast.
 • De veehouder niet elders in Nederland een veehouderij zal starten of overnemen. Ook niet in een
 • vennootschap, samenwerkingsverband of anderszins.
 • De planologische bestemming wordt gewijzigd (geen veehouderijactiviteiten).

Binnen een jaar of termijn van productieronde
Van bovengenoemde punten moeten de eerste drie punten binnen één jaar na het sluiten van de
koopovereenkomst worden gerealiseerd. Deze termijn kan langer zijn als de productieronde van de diersoort langer is dan één jaar.

Conclusie en advies
De provincies nemen het initiatief om ‘piekbelasters’ te benaderen voor de aankoop van het bedrijf. De aankoop moet passen in de provinciale gebiedsplannen. Deze regeling is wezenlijk anders dan bijvoorbeeld de ‘Subsidieregeling sanering varkenshouderijen’. Een verschil is bijvoorbeeld de bepaling van de aankoopprijs. Deze wordt gebaseerd op de marktwaarde die door een onafhankelijke taxateur wordt vastgesteld. Deze marktwaarde en de voorwaarden worden in een koopovereenkomst opgenomen.

Bron: ComponentAgro - 2 december 2020

Meer informatie over Stikstofrechten?

Klik hier

Neem contact op

Klaver Agrarisch Vastgoed

Telefoon
0226 414 008

E-mail
info@klaveragrarischvastgoed.nl

Bezoekadres / Postadres
Trambaan 12 1733 AX Nieuwe Niedorp

KvK-nummer / BTW-nummer
36049346 / NL80.57.00.924 B.01

Openingstijden
Ons kantoor is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00 uur.
Zaterdag en 's avonds alleen op afspraak.

Foto kantoor - Klaver Agrarisch Vastgoed