Agrarische grondmarkt; kwartaal 1 - 2020

Landelijk overzicht
De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het 1e kwartaal van 2020 uitgekomen op € 64.400 per ha (figuur 1). Dat is vrijwel gelijk aan de prijs in het 4e kwartaal van 2019, maar 4% hoger dan de gemiddelde prijs van € 61.900 per ha over heel 2019.

Prijzen van bouwland en grasland
De gemiddelde prijs van bouwland is in het 1e kwartaal van 2020 opnieuw heel licht (1%) gedaald tot € 72.100 per ha (figuur 1). Afgezet tegen heel 2019 – gemiddeld € 71.200 per ha – ligt de gemiddelde prijs van bouwland in het 1e kwartaal van 2020 ruim 1% hoger.

In het 1e kwartaal van 2020 is de prijs van grasland wederom toegenomen, nu met ruim 2% tot € 59.000. Die prijs is 4,4% hoger dan de gemiddelde prijs van € 56.500 over heel 2019.

De prijs van snijmaisland is in het 1e kwartaal van 2020 met € 66.000 per ha praktisch gelijk aan die in het 4e kwartaal van 2019. De prijs van dit grondgebruik is niet afzonderlijk in figuur 1 opgenomen, maar is wel onderdeel van het totaalcijfer van landbouwgrond.

Prijzen van bouwland en grasland Q1 2020

Figuur 1 Prijs (€/ha) onverpacht gras- en bouwland en totaal (gras-, bouw- en maisland samen), 2017Q2-2020Q1 (per kwartaal).
Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.

Grondmobiliteit
In het 1e kwartaal van 2020 is 8.100 ha landbouwgrond verhandeld, evenveel als in hetzelfde kwartaal een jaar daarvoor. Door het seizoenpatroon - waarbij de handel in het 3e kwartaal op een laag pitje staat - is een vergelijking met het voorgaande kwartaal niet zinvol.

Gemeten over de laatste 4 kwartalen (2019Q2 tot en met 2020Q1) is in totaal 29.300 ha grond in andere handen overgegaan, dat is 14% minder dan de 33.900 ha in dezelfde periode een jaar eerder (2018Q2-2019Q1). De relatieve grondmobiliteit – het verhandeld areaal afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond – over de 4 laatste kwartalen bedraagt 1,7%, tegen 1,9% in dezelfde periode het jaar daarvoor.

Grondmobiliteit Q1 2020

Figuur 2 Grondmobiliteit (ha) agrarische grond naar landsdeel, 2017Q2-2020Q1 (per kwartaal)
Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.

Overzicht Landsdelen
Aan de hand van 4 landsdelen wordt een indruk gegeven van de regionale verscheidenheid op de agrarische grondmarkt. Deze landsdelen zijn opgebouwd uit de 14 groepen van landbouwgebieden (zie verantwoording). Landsdeel Zuid kent de hoogste gemiddelde grondprijs (zie figuur 3); in 2019 lag deze 15% boven het Nederlandse gemiddelde. Landbouwgrond in landsdeel Noord is over het algemeen het laagst geprijsd; over heel 2019 lag deze 12% onder het landelijk gemiddelde.

Landsdelen Q1 2020

Figuur 3 Prijs (€/ha) onverpacht agrarische grond (gras-, bouw- en maisland samen) naar landsdeel, 2017Q2-2020Q1 (per kwartaal)
Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.


Grondprijs Q1 2020

Kaart 1 Agrarische grondprijs (€/ha) en mobiliteit (ha) per landsdeel vergeleken met het totale areaal cultuurgrond, 1e kwartaal 2020
Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.

Landsdeel Noord
De gemiddelde agrarische grondprijs in landsdeel Noord is in het 1e kwartaal van 2020 met 6% gedaald: van € 60.600 in het 4e kwartaal van 2019 tot € 57.100 per ha (figuur 3 en kaart 1). Over heel 2019 komt de gemiddelde prijs uit op € 54.600 euro per ha.

In de laatste 4 kwartalen (2019Q2-2020Q1) is in landsdeel Noord 7.500 ha landbouwgrond verhandeld (figuur 2). Dat is 1.000 ha (12%) minder dan in dezelfde periode een jaar daarvoor (2018Q2-2019Q1). De relatieve grondmobiliteit over de laatste 4 kwartalen bedraagt 1,4% (tegen 1,5% een jaar eerder).

Landsdeel Oost
In landsdeel Oost is de gemiddelde agrarische grondprijs in het 1e kwartaal van 2020 met bijna 4% gestegen: van € 64.000 (4e kwartaal 2019) tot € 66.300 per ha (figuur 3 en kaart 1). Over het gehele jaar 2019 is de gemiddelde grondprijs in Oost uitgekomen op € 63.400 per ha.

In landsdeel Oost is in de afgelopen 4 kwartalen (2019Q2-2020Q1) 8.800 ha landbouwgrond verhandeld (figuur 2), een afname van 1.000 ha (10%) in vergelijking met een jaar eerder (2018Q2-2019Q1). De relatieve grondmobiliteit is gezakt van 1,8% tot 1,7%.

Landsdeel West
In landsdeel West is de gemiddelde agrarische grondprijs in het 1e kwartaal van 2020 met 25% gestegen: van € 54.400 (4e kwartaal 2019) tot € 68.100 per ha (figuur 3 en kaart 1). Het jaargemiddelde voor 2019 bedraagt € 57.200 per ha.

De grondmobiliteit is in landsdeel West met 21% afgenomen (figuur 2): van 4.700 ha in de periode 2018Q2-2019Q1 tot 3.700 ha over de laatste 4 kwartalen (2019Q2-2020Q1). De relatieve grondmobiliteit over de laatste 4 kwartalen komt uit op 1,8%, tegen 2,2% in dezelfde periode het jaar daarvoor.

Landsdeel Zuid
In landsdeel Zuid is de gemiddelde agrarische grondprijs in het 1e kwartaal van 2020 met 2% gestegen: van € 72.000 (4e kwartaal 2019) tot € 73.500 per ha (kaart 1 en figuur 3). Over heel 2019 ligt de gemiddelde grondprijs op € 71.100 per ha.

Het verhandeld areaal landbouwgrond is in landsdeel Zuid met 15% gedaald (figuur 2): van 10.900 ha in de periode 2018Q2-2019Q1 tot 9.300 ha over de laatste 4 kwartalen (2019Q2-2020Q1). De relatieve grondmobiliteit over de laatste 4 kwartalen komt uit op 2,0%, tegen 2,3% in dezelfde periode het jaar daarvoor.

Bron: Kwartaalbericht van Wageningen Economic Research en Kadaster d.d. 30 april 2020

Neem contact op

Klaver Agrarisch Vastgoed

Telefoon
0226 414 008

E-mail
info@klaveragrarischvastgoed.nl

Bezoekadres / Postadres
Trambaan 12 1733 AX Nieuwe Niedorp

KvK-nummer / BTW-nummer
36049346 / NL80.57.00.924 B.01

Openingstijden
Ons kantoor is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00 uur.
Zaterdag en 's avonds alleen op afspraak.