Bedrijfsadvies - Actualiteiten november 2017

ONTWERPWIJZIGING FORFAITS 2018

In de Staatscourant zijn ontwerpwijzigingen met betrekking tot de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet gepubliceerd. De gewijzigde regeling zal naar verwachting per 1 januari 2018 in werking treden.

De wijzigingen hebben betrekking op bijlage D, I en J, hierin zijn diverse forfaitaire waarden geactualiseerd.

•Bijlage D (tabel 4 ‘Diergebonden forfaitaire gehalten 2017’):

Bijlage D•Bijlage I (tabel 5 ‘Forfaitaire stikstof- en fosfaatgehalten in dierlijke mest 2015-2017’ en tabel 5a ‘Mestcodes 2016-2017’)*:

Bijlage I

*Ongewijzigde mestcodes en de mestcodes van de overige diersoorten zijn in bovenstaand overzicht buiten beschouwing gelaten.

Bijlage J (tabel 9) is relevant voor houders van staldieren. Ervan uitgaande dat staldieren voor het overgrote deel van onze relaties niet van toepassing zijn, hebben wij ervoor gekozen de wijzigingen in tabel 9 buiten beschouwing te laten.

Klik hier voor de bron van internetconsultatie

Heeft u vragen over de wijzigingen?
Wij informeren u graag!

DEROGATIE 2018-2021?

De onderhandelingen over het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn zijn in volle gang. De nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Carola Schouten, ziet het verkrijgen van derogatie in 2018 met vertrouwen tegemoet. Naar verwachting zal in het voorjaar van 2018 meer duidelijkheid komen over de voorwaarden.

Formeel gezien zal er per 1 januari 2018 dus géén sprake meer zijn voor derogatie, wel zal de nieuwe derogatie naar alle waarschijnlijkheid met terugwerkende kracht worden ingevoerd. Het advies is dan ook om te handelen alsof er wél sprake is van derogatie. Dit houdt praktisch in dat aanmelding van derogatie later plaats zal moeten vinden maar dat u zich wel dient te houden aan de overige voorwaarden. Denk hierbij aan minimaal 80% grasland, het in bezit hebben van actuele grondanalyses van de in gebruik hebbende gronden, het opstellen van een bemestingsplan etc..

Wij zijn u graag van dienst bij het voldoen aan de meststoffenwet!

Denk hierbij aan het opstellen van een bemestingsplan, informatievoorziening en het bijhouden en doorgeven van aanvullende gegevens.

AANBOD FOSFAATRECHTEN

Nog ruim één maand en we betreden naar alle waarschijnlijkheid het tijdperk van fosfaatrechten. Wij horen en zien dat er al volop wordt gehandeld in fosfaatrechten, de huidige verkoopprijzen variëren van € 190 tot € 225 per kg fosfaat. Dit komt bij een gemiddelde melkproductie van 8.500 kg melk per koe per jaar neer op € 7.980 (42*€ 190) tot € 9.450 (42*€ 225) per koe.

Voor een transparante, betrouwbare en succesvolle bemiddeling bij de aan- en verkoop van fosfaatrechten bundelen wij onze krachten met meerdere NVM- makelaars onder de naam…

Logo FosfaatstroomHou onze website en nieuwsbrieven in de gaten, wij zullen u spoedig verder informeren over dit nieuwe samenwerkingsverband!

GEEN VRIJSTELLING FOSFAATRECHTEN VOOR ZELDZAME RUNDVEERASSEN

De houders van zeldzame rundveerassen moeten er ook aan geloven, ook zij krijgen per 1 januari 2018 te maken met fosfaatrechten. Het ministerie van LNV heeft laten weten dat er binnen het stelsel van fosfaatrechten geen ruimte is voor de vrijstelling van zeldzame rundveerassen, zoals deze wel van toepassing was binnen het fosfaatreductieplan 2017.

Neem contact op

Klaver Agrarisch Vastgoed

Telefoon
0226 414 008

E-mail
info@klaveragrarischvastgoed.nl

Bezoekadres / Postadres
Trambaan 12 1733 AX Nieuwe Niedorp

KvK-nummer / BTW-nummer
36049346 / NL80.57.00.924 B.01

Openingstijden
Ons kantoor is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00 uur.
Zaterdag en 's avonds alleen op afspraak.