Deadline legaliseren PAS-melding nadert

Heeft u tijdens het Programma Aanpak Stikstof (PAS) een PAS-melding gedaan? Door een uitspraak van de rechter is deze melding niet meer geldig. U kunt uw PAS-melding voor uw project omzetten naar een vergunning Wet natuurbescherming als uw situatie voldoet aan de voorwaarden die op deze pagina worden toegelicht.

Is uw melding nog niet compleet? Lees dan deze tekst verder. U moet uw gegevens aanleveren voor 30 november 2022 voor het omzetten van uw PAS-melding.

Afbeelding1Legalisering van begin tot eind
In onderstaande tabel wordt beknopt het proces van omzetten van uw PAS-melding weergegeven. Daarna worden de verschillende stappen toegelicht.

32r3r32Stap 1: Gegevens
Om de benodigde depositieruimte tijdig beschikbaar te hebben, is de uiterste datum voor initiatiefnemers om zich te melden bij het RVO 30 november 2022. Melders die zich na deze datum melden zullen in beginsel niet in aanmerking komen voor legalisatie op basis van het legalisatieprogramma.

Om te beoordelen of u een vergunning kunt krijgen levert u gegevens aan over uw project of bedrijf.  Een toelichting op de aan te leveren gegevens en de afkortingen leest u op deze pagina . U stuurt deze op via het digitale formulier op mijnrvo.nl/pas-meldingen. Aan de hand van uw gegevens zal het bevoegd gezag controleren of uw melding in een vergunning omgezet kan worden. Als er in de tussentijd een handhavingsverzoek komt, kunt u aantonen dat u uw gegevens heeft ingediend voor het traject PAS-meldingen met zicht op legalisatie.

Stap 2: Verificatie
Na het insturen controleert het bevoegd gezag uw gegevens. Voldoet u aan de voorwaarden? Klopt de referentiesituatie? Heeft u voldoende gegevens ingestuurd om een vergunning te krijgen?
Misschien zijn uw gegevens niet compleet. Of misschien heeft u een fout gemaakt. U ontvangt dan een brief waarin het bevoegd gezag vraagt om meer informatie. U stuurt deze informatie op en zij controleren de gegevens opnieuw. Zijn de gegevens dan nog niet compleet? Dan nemen ze uw aanvraag misschien niet in behandeling.

Stap 3: Bericht
Na afronding van de verificatie ontvangen melders hierover bericht.

Stap 4: Ontwikkelruimte
U kunt voor uw project alleen een vergunning krijgen als de overheid aan een aantal voorwaarden voldoet. De overheid zorgt voor een passende beoordeling van de gegevens. Dat betekent dat de projecten die een vergunning krijgen de natuur niet mogen schaden. Tegenover elke berekening met een stikstofstijging zet de overheid een stikstofdaling.
Het Rijk voert hiervoor bronmaatregelen uit. Dat zijn maatregelen voor een groep of type onderneming, die ervoor zorgen dat er minder stikstofuitstoot komt. Deze stikstofruimte wordt gerealiseerd door verschillende bronmaatregelen, zoals de subsidieregeling sanering varkenshouderijen, gerichte opkoopregeling, en landelijke beëindigingsregeling veehouderij.
Het legalisatieprogramma is op 28 februari 2022 in werking getreden. Vanaf dat moment loopt de termijn van drie jaar waarbinnen de stikstofruimte beschikbaar moet zijn om de PAS-meldingen te legaliseren.

Stap 5: Vergunning
Het bevoegd gezag verleent vergunningen zodra de bronmaatregelen zijn uitgevoerd. Dit gaat een tijdje duren, want niet alle stikstofruimte komt in één keer vrij. Vergunningen zullen daarom in groepjes worden verleend. We weten vooraf niet of uw vergunning aan het begin of aan het einde van het traject zit.

Prioritering
Het bevoegd gezag geeft bij het reserveren van depositieruimte voor gemelde PAS-projecten voorrang aan projecten die vóór 13 januari 2022 een handhavingsverzoek hebben ontvangen. Als het na de prioritering noodzakelijk is om een keuze te maken tussen projecten, dan kiest het bevoegd gezag die combinatie van projecten die gezamenlijk voor een optimale benutting van de beschikbare depositieruimte zorgt.

Stap 6: Bericht
Melders ontvangen hun vergunning van het bevoegd gezag.

Legalisatieprogramma PAS-meldingen
Op 28 februari 2022 is het legalisatieprogramma PAS-meldingen vastgesteld. Hierin staat welke maatregelen er genomen worden om stikstofruimte voor PAS-meldingen vrij te maken.

Bron: https://www.bij12.nl/onderwerpen/stikstof-en-natura2000/vergunningen-en-toestemmingsbesluiten/omzetten-pas-meldin

Neem contact op

Klaver Agrarisch Vastgoed

Telefoon
0226 414 008

E-mail
info@klaveragrarischvastgoed.nl

Bezoekadres / Postadres
Trambaan 12 1733 AX Nieuwe Niedorp

KvK-nummer / BTW-nummer
36049346 / NL80.57.00.924 B.01

Openingstijden
Ons kantoor is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00 uur.
Zaterdag en 's avonds alleen op afspraak.

Foto kantoor - Klaver Agrarisch Vastgoed