Geen natuurvergunning nodig bij intern salderen

Bedrijven die intern salderen, hebben geen natuurvergunning meer nodig. Dit blijkt uit een uitspraak van de Raad van State. Dit lijkt gunstig, maar heeft zeker ook nadelen t.a.v. de zekerheid voor de toekomst. Bedrijven moeten zelf met Aeriusberekeningen aantonen, dat de stikstofdepositie niet toeneemt, dit geldt ook bij controles in de toekomst. Provincies beraden zich over deze nieuwe situatie en hoe de ‘Beleidsregels extern en intern salderen’ moeten worden aangepast.

Gevolg van wijziging Wet natuurbescherming
Bij de invoering van de ‘Spoedwet Aanpak Stikstof’, op 1 januari 2020, is de Wet natuurbescherming ook op enkele andere onderdelen aangepast. Eén van de aanpassingen was dat, kort gezegd, de vergunningsplicht kwam te vervallen voor activiteiten die mogelijk wel beperkte, maar geen significante gevolgen voor Natura 2000-gebieden hebben. De bedoeling hiervan was dat niet voor ‘iedere activiteit’ een natuurvergunning aangevraagd hoefde te worden.

Ook voor intern salderen
Door deze wetswijziging is, onbedoeld, ook de natuurvergunningsplicht voor intern salderen komen te vervallen. Lang was onduidelijk of dat daadwerkelijk het gevolg was. Onlangs heeft de Raad van State geoordeeld dat voor intern salderen inderdaad geen natuurvergunning meer nodig is (zie ECLI:NL:RVS:2021:71). De reden hiervoor is dat als een project ‘per saldo’ geen significant negatieve effecten veroorzaakt, geen vergunning nodig is.

Beperkte zekerheid
In eerste instantie lijkt het gunstig dat voor intern salderen geen natuurvergunning meer nodig is. Het scheelt immers kosten en een (soms lange) procedure. Een natuurvergunning geeft echter ook een bepaalde mate van zekerheid voor de toekomst. Nu een natuurvergunning niet meer nodig is, is het de vraag hoe een bedrijf bij toekomstige controle aan kan geven dat bij intern salderen op dit moment de stikstofdepositie niet is toegenomen. Wat zijn de gevolgen als bijvoorbeeld de berekeningswijze van het Aeriusprogramma wordt aangepast of de ammoniakemissienorm van het toegepaste huisvestingssysteem (Rav-lijst) wijzigt? Ook kan er onzekerheid blijven bestaan over de referentiesituatie. Deze wordt immers dan ook niet ‘getoetst’.

Aeriusberekeningen bewaren
Bedrijven die intern salderen, dienen Aeriusberekeningen (incl. datum van de berekening) van de oude situatie en de beoogde situatie in eigen administratie te bewaren. Met deze berekeningen moet, ook bij latere controle, aangetoond kunnen worden dat de stikstofdepositie niet toeneemt (of is toegenomen) door intern salderen.

Toch indienen?
In bepaalde situaties zullen bedrijven deze berekeningen toch moeten indienen. Bijvoorbeeld bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning, zodat de gemeente kan beoordelen of de stikstofdepositie inderdaad niet toeneemt. Ook kan overwogen worden toch een natuurvergunning, bij de provincie, aan te vragen om zo een besluit ‘af te dwingen’, waarin is opgenomen dat een natuurvergunning niet nodig is. Op deze manier kan toch enige rechtszekerheid worden verkregen.

Gevolgen provincies
Door het vervallen van de natuurvergunningsplicht kunnen provincies het onderdeel intern salderen uit de ‘Beleidsregel intern en extern salderen’ niet meer toepassen. Het gevolg hiervan is o.a. dat bij intern salderen geen stikstofdepositieruimte meer vrijkomt, die hierdoor niet meer voor andere activiteiten of voor de natuur ingezet kan worden. Stikstofruimte kan bijvoorbeeld vrijkomen als een vergunde stal (op de natuurvergunning) nog niet was gerealiseerd (en dus niet meetelde) of wanneer niet alle stikstofruimte voor het gewijzigde project wordt gebruikt.

Wijziging beleidsregels
De provincies zijn in overleg over de ontstane situatie en in hoeverre de beleidsregels moeten worden aangepast. Dit heeft voor nu tot gevolg dat de natuurvergunningverlening weer trager verloopt.

Conclusie en advies
Voor intern salderen is geen natuurvergunning meer nodig. Provincies beraden zich over de gevolgen en hoe de ‘Beleidsregel extern en intern salderen’ aangepast moet worden.
Bedrijven die intern salderen moeten de betreffende Aeriusberekeningen, waaruit blijkt dat de stikstofdepositie niet toeneemt, bewaren in eigen administratie. Dit biedt echter minder zekerheid voor de toekomst dan een natuurvergunning. Overwogen kan worden om toch een aanvraag voor een natuurvergunning in te dienen en/of de berekeningen bij de gemeente in te dienen om zo een besluit te krijgen dat een natuurvergunning inderdaad niet nodig is.

Bron: ComponentAgro

Meer informatie over Stikstofrechten?

Klik hier

Neem contact op

Klaver Agrarisch Vastgoed

Telefoon
0226 414 008

E-mail
info@klaveragrarischvastgoed.nl

Bezoekadres / Postadres
Trambaan 12 1733 AX Nieuwe Niedorp

KvK-nummer / BTW-nummer
36049346 / NL80.57.00.924 B.01

Openingstijden
Ons kantoor is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00 uur.
Zaterdag en 's avonds alleen op afspraak.

foto kantoor KAV winter 2021 (bijgesneden)