Meeste pachtnormen per 1 juli 2017 (fors) omlaag

Staatssecretaris Van Dam heeft de nieuwe pachtnormen en regionale veranderpercentages vastgesteld. Voor bouw- en grasland dalen de pachtprijzen in alle pachtprijsgebieden. Voor tuinbouw stijgen de pachtprijzen. De wijzigingen treden in werking per 1 juli 2017.

Meestal daling pachtprijs
De maximale pachtprijzen worden jaarlijks vastgesteld. De pachtnormen 2017 zijn gebaseerd op de bedrijfsresultaten 2011 t/m 2015.

Bouw- en grasland

In de pachtprijsgebieden met overwegend melkveehouderij is de verlaging van de pachtprijs te verklaren door de slechte bedrijfsresultaten in het jaar 2015. Dit jaar is aan de berekening van de pachtnormen toegevoegd, terwijl het jaar 2010, met gemiddelde bedrijfsresultaten, is weggevallen.
Voor de akkerbouw valt een zeer goed jaar (2010) uit de berekening en komt er een gemiddeld inkomensjaar (2015) voor in de plaats.

Los tuinland

De pachtprijs van los tuinland wordt wel verhoogd. Met name in het gebied ‘Rest van Nederland’ is de stijging groot. Ook dit komt doordat een slecht jaar (2010) wegvalt en een goed jaar (2015) wordt toegevoegd. Het verschil tussen beide regio’s komt door het verschil in tuinbouwbedrijven in de beide regio’s (overwegend bloembollenbedrijven of boomkwekerijen).

Regionormen en veranderpercentages
De wettelijke regionormen en veranderpercentages zijn van toepassing op reguliere pachtcontracten en geliberaliseerde pachtcontracten met een looptijd van meer dan 6 jaar. Deze pachtprijsherziening is ‘van rechtswege’. Dit wil zeggen dat de verpachter de verandering automatisch door mag voeren.
In tabel 1 zijn de regionormen en de veranderpercentages per pachtprijsgebied opgenomen. Voor contracten die zijn aangegaan vóór 1 september 2007 geldt het veranderpercentage. Voor contracten die op of na 1 september 2007 zijn afgesloten, geldt de regionorm.

Tabel 1. Regionormen en veranderpercentages voor land zonder opstallen 2017 (en 2016)
[media=“2506"img=“img-responsive img-thumbnail”]


Agrarische bedrijfsgebouwen
In tabel 2 zijn de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor agrarische gebouwen opgenomen. Deze zijn verhoogd met 1,30%. De hoogst toelaatbare pachtprijs is afhankelijk van het bedrijfstype en de doelmatigheidsklasse van het gebouw.

Tabel 2. Hoogst toelaatbare pachtprijzen voor bedrijfsgebouwen 2017 (€/ha)
[media=“2507"img=“img-responsive img-thumbnail”]


Agrarische woningen
De maximale pachtverhoging voor agrarische woningen waarvan de pacht is ingegaan vóór 1 september 2007 is vastgesteld op 2,8%. Voor pachtcontracten die op of na 1 september 2007 zijn afgesloten, wordt de hoogst toelaatbare pachtprijs bepaald aan de hand van het puntenstelsel uit het woningwaarderingsstelsel. De huurprijsgrenzen stijgen met 0,3%.

Ingangsdatum
De nieuwe pachtprijzen gelden voor het eerstvolgende nieuwe pachtjaar dat ingaat vanaf 1 juli 2017.

Meer informatie
De in dit bericht opgenomen wijzigingen zijn door de staatssecretaris in een Kamerbrief met bijlage bekend gemaakt. Op dit moment zijn de pachtprijswijzigingen nog niet in het ‘Pachtprijzenbesluit 2007’ verwerkt.

Bron: ComponentAgro d.d. 17 mei 2017

Neem contact op

Klaver Agrarisch Vastgoed

Telefoon
0226 414 008

E-mail
info@klaveragrarischvastgoed.nl

Bezoekadres / Postadres
Trambaan 12 1733 AX Nieuwe Niedorp

KvK-nummer / BTW-nummer
36049346 / NL80.57.00.924 B.01

Openingstijden
Ons kantoor is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00 uur.
Zaterdag en 's avonds alleen op afspraak.

Foto kantoor - Klaver Agrarisch Vastgoed