Waarom zijn de boeren en boerinnen zo boos?

Dat er in de agrarische wereld maar ook maatschappelijk iets aan de hand is, zal niemand zijn ontgaan. Demonstraties, protesten en een dagelijks onderwerp in één van de talkshows getuigt van landelijke aandacht. Wat is de achtergrond? Wil een agrariër niet veranderen of spelen er andere zaken?

Natuurdoelstellingen
In ons drukke land hebben we in het verleden binnen de EU gemeend zeer hoge ambities aan te geven door de aanwijzing van 162 Natura2000 gebieden. Doel is om in die gebieden natuur in stand te houden en te verbeteren.

Natuur en stikstof
Stikstof is een voedingsstof voor veel planten waar bepaalde planten sterker op reageren waardoor andere planten het moeilijker krijgen. Echter, het gaat te ver om de kwaliteit van de natuur volledig te koppelen aan beschikbaarheid van stikstof. Zo is er een voorbeeld dat alleen door beheer (maaien en afvoeren van gras, net als de boeren vroeger deden) een kritische oppervlakte veenmosrietland in enkele jaren 15 maal groter is geworden. Het zou daarom beter zijn om breder naar natuurkwaliteit en de combinatie van omgevingsfactoren te kijken.

Stikstof
Lucht bestaat voor 80% uit stikstof. Stikstof als ammoniak (NH3) komt vooral vrij bij dierhouderij en stikstof als NOX komt vrij in het verkeer, industrie en luchtvaart. Op dit moment wordt er vooral gestuurd op de uitstoot van ammoniak terwijl de veehouderij sinds 1990 de uitstoot reeds met 67% heeft beperkt. Veel industriële bedrijven hebben zelfs niet eens een stikstofvergunning.

Rekenmodel
Er is een rekenmodel ontwikkeld welke het effect probeert te benaderen van een stikstofbron op een nabij gelegen natuurgebied. Dit rekenmodel, Aerius genaamd, zit vol discutabele aannames en onverklaarbare effecten, maar wordt bij gebrek aan beter nu als enig instrument gebruikt om de landbouw te toetsen.

Rechtszekerheid agrariërs
Veel veehouders hebben de afgelopen 10 jaar grote investeringen gedaan waarbij dierwelzijn en milieu belangrijke uitgangspunten waren. Deze plannen zijn destijds getoetst aan toenmalige wetgeving en financieringsnormen. Door een uitspraak van de Raad van State in 2019 zijn de vergunningen alsnog met terugwerkende kracht geschorst. Bij wet is herstel van deze vergunningen vastgelegd, maar zelfs de banken vertrouwen de uitvoering van deze wet door de overheid niet.

Betrouwbaarheid politiek
Politici zijn vaak zelf onvoldoende ter zake kundig en zijn afhankelijk van aangeleverde informatie.
Voor een deel van de politiek was de krimp van de veestapel een doel op zich. Er is zelfs aangetoond dat binnen D66 wetenschappelijke onderbouwde tegenargumenten bewust buiten de discussie zijn gehouden. Het ontwerp van de stikstofplannen, zonder overleg met de sector, heeft dictatoriale kenmerken, Nederland oneigen.

Hoe dan wel?
Middels technische ontwikkelingen kan veel worden bereikt. Ook nu is daarin volop vertrouwen, maar de sector vraagt dan wel wetgeving welke minimaal 10 jaar blijft staan. De enige oplossing die wij zien is dat de plannen terug moeten naar de tekentafel en de politiek zich open stelt voor alle relevante informatie in plaats van vooringenomen standpunten. 

Dick Waiboer

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Jack Rijlaarsdam. Jack is melkveehouder in Stompetoren en bestuurlijk actief in het landbouwcollectief en LTO. Het wordt geplaatst in de kranten Agrarisch West-Friesland en Agrarisch Noordkop.

Waarom zijn de boeren zo boos

Neem contact op

Klaver Agrarisch Vastgoed

Telefoon
0226 414 008

E-mail
info@klaveragrarischvastgoed.nl

Bezoekadres / Postadres
Trambaan 12 1733 AX Nieuwe Niedorp

KvK-nummer / BTW-nummer
36049346 / NL80.57.00.924 B.01

Openingstijden
Ons kantoor is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00 uur.
Zaterdag en 's avonds alleen op afspraak.

Foto kantoor - Klaver Agrarisch Vastgoed